Ak sa v najbližších rokoch vydá do Európy „len“ desať percent afrického obyvateľstva (OSN a rôzne „dobročinné“ organizácie predpokladajú podstatne viac), tak sa naše sociálne systémy zrútia.

15.11.2019

Doterajšie opatrenia OSN slúžiace k obmedzeniu rastu svetovej populácie sú absolútne nedostačujúce.
Aj po šesťdesiatich rokoch rozvojovej politiky za súčasného vydania viac ako dvoch biliónov dolárov sa v tomto smere nedosiahlo takmer nič.

V istých krajinách - a sú to spravidla najchudobnejšie - počet obyvateľov doslova exploduje. 

Týka sa to predovšetkým Afriky a západné krajiny, hoci to veľmi dobre vedia, nepodnikajú proti tomu takmer nič.

Ak sa v najbližších rokoch vydá do Európy "len" desať percent afrického obyvateľstva (OSN a rôzne "dobročinné" organizácie predpokladajú podstatne viac), tak sa naše sociálne systémy zrútia.

Prostriedky, ktoré v rámci projektov rozvojovej pomoci Afrike poskytujeme, sú z veľkej časti nielenže neefektívne nasadzované, ale prevažná časť z nich nenávratne zmizne v nespočetných afrických korupčných kanáloch. 

Takmer bez akejkoľve kontroly sú v rámci rozvojovej pomoci Afrike činní rôzni štátni, súkromní a medzinárodní aktéri, ktorí vykonávajú svoje aktivity neraz bez akejkoľvek ústrednej a cieľovozameranej koordinácie.

Ak v rozvojových krajinách investujeme bez premýšľania prevažne len do vzdelania a nepoznáme podrobne aká je v nich celková situácia, tak prostriedky len vyhadzujeme von oknom, teda do rúk tamojších vysoko korupčných štruktúr.

A preto len ak v najbližšom čase dokážeme zmeniť doterajší neefektívny systém fungovania rozvojovej pomoci a budeme v stave prinútiť predstaviteľov afrických štátov k tomu, aby prevzali viac zodpovednosti za svoje krajiny a ich občanov, a to napríklad aj tým, že finančnú pomoc dostanú len za určitých podmienok a že všetko bude prísne kontrolované spoľahlivými ľuďmi, tak môžeme dosiahnuť zlepšenie situácie.

A rozvojové krajiny v Afrike, kde sa rodí nadpriemerne veľa detí, a to z veľkej časti do katastrofálnych pomerov, musia potom v rámci takých podmienok urobiť všetko pre to, aby zaviedli také striktné opatrenia, ktoré zaručia, že sa pôrodnosť podstatne zníži.

A ak sa to, čo budeme žiadať, nedodrží, tak musíme také krajiny prísne sankcionovať. Inej cesty niet, ak chceme tento svet zachrániť pre nás, ale najmä pre budúce generácie. 

Čím skôr si uvedomíme, že dôstojný život v mieri a určitom dostatku pre všetkých na tejto Zemi je možný len vtedy, ak neprekročíme isté hranice, a to platí predovšetkým pre množstvo ľudí, ktorí na nej existujú, tým skôr to možno dosiahnuť.

Skvelý fyzik, filozof a humanista, autor Fritjof Capra, ktorý sa zaoberal veľmi podrobne a roky aj fenomenológiou komplementarity, ako aj skrytými súvislosťami fenoménov, povedal už dávno na základe vlastných dlhodobých štúdií, že ideálny počet ľudí na našej planéte by bol maximálne 1,5 miliard.

Táto hranica bola už dávno prekročená a čoskoro dosiahneme až 10 miliard. 

Globálny turbokapitalizmus chce čoraz väčšie zisky a k tomu potrebuje rastúce množstvo konzumentov a preto nemá záujem na obmedzení rastu svetovej populácie.


Zdroj

Q.S.

Slyšeli jste o r strategii a k strategii?

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivotn%C3%AD_strategie