K smutnému výročí o němž protektorátní média mlčí: "To vše se mohlo stát jedině díky tomu, že všichni sudetští Němci se stali nacionálními so­cialisty..."

01.10.2019

Konrad Henlein: Naším cílem vždy bylo zničení Československa


Když jsme po Mnichovu mohli zkoumat československou vojenskou sílu zevnitř, velmi nás znepokojilo, co jsme viděli. Plán připravený československými generály byl hrozivý. Pochopil jsem, proč mě moji generálové žádali, abych se mírnil. - Adolf Hitler

Východní marka a Sudety měly po dlouhou dobu společné dějiny a byly spolu spojeny společným utrpením i společnými cíli.* Právě zde, v dunajské kotlině a v Sudetech, povstali první hlasatelé Velkého Německa, právě zde poprvé zapustila své kořeny idea pan­germanismu a po válce právě zde znělo hlasitě a jasně volání po anšlu­su Rakouska a po Velkém Německu...

Němci ze Sudet se snažili od roku 1918 paralyzovat tlak Čechů. Německá DNSAP, která dělala záslužnou práci a připravovala cestu hnutí sudetských Němců za politické sjednocení, byla však vystavena brutálním potlačovacím metodám, jimiž se české úřady na podzim ro­ku 1933 snažily zlomit politickou vůli sudetských Němců...

Když mě během velkého pronásledování na podzim roku 1933 Vůdce DNSAP vyzval, abych převzal politické vedení sudetského ně­mectva, byl jsem postaven před velkou otázku: Má být národně soci­alistická strana vedena ilegálně, anebo má hnutí vést boj na přípravu k převedení do vlasti - do velkoněmecké říše - zcela legálně? Pro nás sudetské Němce zbyla pouze volba druhé cesty... Výsledek jejich bo­je tuto cestu stoprocentně a bezezbytku ospravedlnil. Abychom se vy­hnuli zásahům českých úřadů a rozpuštění, museli jsme zpočátku skrývat naši příslušnost k nacionálnímu socialismu. To byla nejtěžší psychická zatěžkávací zkouška, které jsem musel své následovníky vystavit.

Během několika let se sudetským Němcům podařilo ohrozit vnitř­ní stabilitu Československa tak zásadně a rozrušit jeho vnitřní pomě­ry tak dokonale, že bylo zralé pro likvidaci. To vše se mohlo stát jedině díky tomu, že všichni sudetští Němci se stali nacionálními so­cialisty.. .

Skutečnost, že německá otázka se stávala stále naléhavější, umož­nila přenést ji v jejím plném významu na forum mezinárodního ve­řejného míněnÍ...

Avšak bez ohledu na vše, co jsme my sudetští Němci dokázali svým vlastním úsilím, nebyli bychom nikdy mohli dosáhnout svého cíle bez pomoci Vůdce. Jeho idea nás inspirovala, jeho síla posilovala i nás, jeho Německo nám dávalo víru ve vítězstvÍ. Historie vynese jed­noho dne svůj soud: sudetští Němci vykonali věrně a dobrovolně svou povinnost.

Völkischer Beobachter, 5. března 1941, Der neue Tag, 6. března 1941 ***

Zdroj

Q.S.

Samotný Henlein usvědčuje po letech Bělobrádka, Hermana, Marxovou, Posselta ze lží... 

o "drahých krajanech"...

Pravda o drahých krajanech, aneb volby v Liberci v roce 1938

Nepřátelé naší vlasti, naší státnosti už jen lžou. Nyní kromě toho ještě přepisují historii a snaží se zmanipulovat veřejnost a zastrašit ty, kteří na jejich lži poukazují.

Tady je pravda o "drahých krajanech" a skutečné tváři Sudet v letech 1938/1939

Není divu, že těmto lidem dnes překáží vzpomínky na skutečný průběh války, na události Mnichovské zrady, na statisíce obětí řádění fašistů v znásilněném Československu, že jim překáží pomníky osvoboditelů.... 

Nehodí se jim, aby jim byla ukazována jejich současná zrada a skutečná tvář skrytá za falešným úsměvem....

Proto to překrucování, proto ta neustálá victimizace zločinců a proto to neustálé obviňování obětí ze zločinů...

Lidé bděte!