Cílem současné formy propagandy je formování nemyslících a konzumnímu způsobu života podrobených bytostí, které takovýto styl života považují za to jediné a nejvyšší

26.01.2020

Světovláda! Fikce nebo realita?

Touha po ovládání lidí i území doprovází celé dějiny naší civilizace. V dřívějších dobách k tomu docházelo hrubou silou. Viz například dobyvatelské snahy Alexandra Velikého, nebo římské říše.

Tyto snahy přetrvávaly v různých formách a podobách až do současnosti. Jejich vrcholem s celkem otevřenými a neskrývanými ambicemi na světovládu byl německý fašismus.

Fašismus pokročil ve svých snahách o ovládání vlastního obyvatelstva dopředu tím, že kromě nezbytné hrubé síly začal masivně využívat také sílu slova - sílu propagandy.

Hitlerovské Německo mělo své ministerstvo propagandy, jehož úkolem bylo cílené a účelové masírování veřejného mínění tak, aby se obyvatelstvo stalo nakloněno režimu a uvěřilo jeho idejím a záměrům. Síla této propagandy dokázala mnohých vyburcovat až k fanatismu. K fanatické víře ve vlastní nadřazenost, na základě které mají právo vládnout méněcenným rasám, nebo k fanatickému přesvědčení v konečné vítězství německých zbraní. Toto jejich přesvědčení bylo například tak velké, že když na začátku roku 1945 již téměř celý svět věděl, že Němci válku prohrají, oni se urputně bránili doufajíc, že se může ještě všechno obrátit.

Hrubou sílu a sílu propagandy využíval také režim komunistický. Prostřednictvím hrubé síly likvidoval své vnitřní odpůrce a prostřednictvím propagandy neustále masíroval společenské povědomí za účelem dosažení poslušnosti režimu.

Fašistická a komunistická propaganda vycházely z principu tisíckrát opakované lži, která se nakonec stává pravdou. A vskutku, v obou zmíněných režimech existovali celé masy lidí, kteří ve své pohodlnosti věci hlouběji nezkoumali, a kteří slepě věřili tomu, co se neustále hlásalo. Pod vlivem propagandy se mnozí ztotožnili s předkládanými idejemi až do takové míry, že se stali přesvědčenými fašisty, nebo komunisty. Tisíckrát opakovaná lež, jejíž podstatu z vlastní pohodlnosti nikdy nezkoumali, se pro ně opravdu stala pravdou.

Bylo by však nesmírně naivní myslet si, že po pádu fašismu a komunismu ustaly i všechny snahy o ovládání mas a o světovládu. 

Tyto tendence jsou stále živé! Pouze nabyly jinou formu a přizpůsobily se moderním podmínkám. Zdokonalily se a transformovaly se. 

Dokonce by se dalo říci, že celé dějiny lidstva byly vždy poznamenány pouze hledáním a zdokonalováním snah určité elity o ovládání širokých mas obyvatelstva. Ze začátku se tak dělo bezvýhradně pouze prostřednictvím hrubé síly, zatímco ve dvacátém století k tomu přibylo i spolupůsobení propagandy.

Na konci 20. a začátkem 21. století však došlo k obrovskému pokroku v tom, že stará, dobrá a osvědčená hrubá síla, která se stále efektivně využívá, byla přece jen do značné míry nahrazena ovládáním lidí a zemí prostřednictvím síly kapitálu. Čistě ekonomicky!

No a podmínkám moderní doby byla přizpůsobena také propaganda, jejímž úkolem je ovládání mas a manipulace prostřednictvím slova. 

Maximálně efektivně k tomu byly využity moderní informační technologie. 

Děje se to tak, že prostřednictvím elektronických a tištěných médií je záměrně šířeno obrovské množství levných, mělkých a povrchních informací, jejichž přemíra má zamezit tomu, aby si člověk v návalu povinnosti a laviny informací našel čas zastavit se a o všem, co se kolem něj děje, samostatně přemýšlet. Aby prostě natrvalo zůstal pouze součástí nemyslící masy, která slepě a bez rozmýšlení přijímá to, co se jí zprostředkovává.

Cílem současné formy propagandy je formování nemyslících a konzumnímu způsobu života podrobených bytostí, které takovýto styl života považují za to jediné a nejvyšší, co vůbec existuje a o co třeba usilovat.

Téměř vše, co k nám dnes přichází z televize, z novin, z internetu, z rozhlasu, z knih a časopisů je účelově zaměřeno na duševní degradaci člověka! 

Jde o cílenou propagandu, jejímž účelem je vytvoření prázdné, povrchní, nemyslící, a proto snadno ovladatelného bytosti. Bytosti líné myslet. 

Líné, a časem již ani neschopné uvažovat mimo hranice duševního standardu určeného propagandou.

Člověku, který se tomu podvolí a dlouhodobě žije a uvažuje pouze v rámci takto stanoveného duševního obzoru, postupně ochabuje jeho schopnost samostatného myšlení. 

Takový člověk je chycen do osidel. 

Je zotročen a uvězněn, aniž by musel být zavřený ve vězení. Je totiž zotročen duševně! 

Zlomen duševně! Je odsouzen stát se pouze slepým konzumentem prázdné konzumní společnosti! 

Je uvržen do nesvobody tak rafinovaným způsobem, že si celou bídu vlastního zotročení ani neuvědomuje. 

Ba dokonce v ní nachází zálibu a potěšení!

Současný způsob propagandy učinil z lidských bytostí konzumní živočichy a duševně degradované, nesvobodné masy, které si o sobě myslí, že jsou svobodné. 

Že jsou svobodné, když sledují stupidní televizní seriály a filmy plné násilí, když hrají počítačové hry a čtou bulvár, když surfují po internetu a hledají stále nové pikantnosti a zajímavosti, když mají neustále sluchátka na uších a poslouchají hudbu, a tak dále, a tak dále. 

Toto všechno však není žádná svoboda, ale účelové vymývání mozků! 

Vymývání mozků za účelem duševní degradace člověka v nemyslící bytost, se kterou se dá snadno manipulovat, ovládat ji a cokoliv jí namluvit.

No a vrcholným produktem tohoto úsilí je člověk, který se na své pravidelné dávce balastu a vymývání mozku stane závislý podobně, jako na drogách, a který se sám nenávistně postaví vůči každému, kdo by se mu snažil pomoci. Kdo by se mu snažil otevřít oči a ukázat mu jeho lidsky nedůstojný stav, jakož také způsob, jak se z něj vymanit. O to ale už taková oběť nemá mnohdy vůbec žádný zájem. Naopak, cítí se být ohroženou ze ztráty toho, na co si zvykla. A proto nenávidí každého, kdo by nějakým způsobem sahal na její pohodlí a návyky.

A tak paradoxně, otrok útočí vůči tomu, kdo ho chce z jeho zotročení osvobodit. 

Toto je husarský kousek a vrcholný produkt úspěšného, moderního, propagandistického vymývání mozků.

Neházejte perly sviním, aby se neobrátily proti vám a neroztrhaly vás.

 Je nebezpečné mluvit duševně zotročeným obětem propagandy konzumismu o jejich zotročení. Mohly by se totiž obrátit vůči vám. Už jim totiž vše vyhovuje tak, jak to je. Už nechtějí více. Už se ani jen ve své mysli nejsou schopni povznést výše, protože myšlení je bolí a padne jim zatěžko.

A přece! Přece jen má být mluveno o cestě ven z tohoto marasmu! 

O cestě ke skutečné důstojnosti, svobodě a velikosti člověka! Je to cesta, směřující k pravým životním hodnotám, které jsou hodnotami ducha! Cesta k nabývání hodnot ducha, jakými jsou spravedlnost, čestnost, ušlechtilost, čistota, lidskost a touha po poznání smyslu života.

Je to cesta, na níž musí mít člověk dost kuráže a odvahy odvrhnout od sebe absolutně všechno, co se příčí těmto hodnotám. Neboť jedině úsilí o tyto hodnoty může dát jeho životu skutečnou velikost a pravou lidskou důstojnost. Jedině nimi se člověk stává opravdu člověkem.

Na zemi totiž nežijeme jen proto, abychom si tu užili kolik se dá, jak se nám to snaží namluvit konzumismus. Náš život na zemi, se vším, co se nám v něm nabízí, není hlavním účelem našeho bytí! Není hlavním účelem, ale pouze prostředkem k dosažení tohoto účelu.

Hlavním účelem našeho bytí je dosažení duchovní zralosti! Dosažení vysoké mravní a morální vyspělosti! Tím se pak stáváme způsobilými pro vstup do říše Ducha, ze které všechny duchovní hodnoty pramení a pocházejí. Ze které pochází a do které se má vrátit také člověk samotný.

Hodnoty ducha nepocházejí z hmoty! Pocházejí z duchovní říše, a proto jsou hmotnosti této země tak cizorodé. Proto lidem, žijícím na zemi, padne tak zatěžko usilovat o spravedlnost, čestnost, ušlechtilost, čistotu, lidskost a o poznání smyslu vlastního života. To hmotné jich totiž načisto ovládlo a oni zapomněli, že mají usilovat o duchovní, ze kterého pocházejí, a kam by se měli jednoho dne vrátit.

Lidé nežijí správně a jejich bytí na zemi se zredukovalo pouze na užívání si všeho, co se jim nabízí. To se stalo jediným smyslem jejich bytí. 

Propadli plytkosti, pohodlnosti a lenosti myšlení, protože se ženou pouze za hmotou a penězi. 

Vysoké duchovní hodnoty, jako jsou spravedlnost, čestnost, ušlechtilost a lidskost pro ně mnoho neznamenají, a proto je klidně obcházejí. 

A nejeví zájem ani o poznávání smyslu vlastního života. Proto se jejich duševní obzor zužuje. Dochází k jejich osobnostní devalvaci a degradaci, až se nakonec stávají jen jakýmisi humanoidními živočichy, podobajícími se člověku, avšak nesmírně vzdálenými tomu, co pojem "člověk" ve skutečnosti znamená.

A pak není divu, že za takovéhoto stavu se vždy najde určitá elita, která z toho těží. Která chce lidi zcela ovládat, jako poslušné stádo, a která má eminentní zájem, aby byli stále hloupější. Aby je jednou absolutně ovládla a mohla si s nimi dělat, co jen bude chtít.

Svědectvím takových snah o absolutní ovládání lidí je například aféra amerických tajných služeb, které sledují veškerou emailovou komunikaci, nebo své vlastní lidi odposlouchávají doma i v zahraničí. 

A určitě to bude pokračovat stále dál. Nedávno se například u nás uzákonilo čipování psů a časem možná přijdou na řadu také lidé.

Kéž by se proto mnohým podařilo pochopit, prohlédnout a uvědomit si hloubku nedůstojného stavu, ve kterém se jako lidé nacházejí, a kéž by mnozí našli v sobě sílu překročit svůj vlastní stín, vzepnout se obecné nízkosti prázdného konzumismu, a vyšvihnout se k pravému lidství.


František Skopal