Kampaň o změně klimatu: Globální zločinné spiknutí k ovládnutí světa, osnované Mezinárodním bankovním kartelem. Know how globální vlády.

31.12.2019

Nejprve nám cpali globální oteplování, teď změnu klimatu. PROČ?

Řekněte, prosím, jak je možné, že prosazovaná idea globálního oteplování byla tak rychle nahrazena ideou změny klimatu? 

Jak bylo možné tak velké přejmenování tak velké ideje prakticky přes noc? 

Jak to udělali?

Důvodem jsou VELKÉ PENÍZE!

Teď, když jsme pochopili podstatu, bude docela snadné analyzovat "Globální zločinné spiknutí zosnované Mezinárodním bankovním kartelem", stojící mimo jakoukoli kontrolu v pozadí kolosální KLIMATICKÉ ZMĚNY.

Nanejvýš důležité je vědět, že globální marketingová kampaň, prosazující lež o globálním oteplování a změně klimatu již po mnoho let, je dalece nejdražší kampaní v historii světa. 

Nic se ani přibližně nevyrovná těm stovkám miliard dolarů, které byly cynicky utraceny za tento podvodný mezinárodní projekt.

Na marketing a propagaci všech těch lživých programů (například Green New Deal) či falešných teorií (například Globální oteplování) či klamných varování (například před klimatickou změnou) nebo falešné konference (například COP25) či zastírání defektního produktu (například chemtrails) se vydávají takové sumy, že podle toho poznáte, že jde o velmi závažnou misi globalistické kabaly Nového světového řádu. 

A to vskutku je!

ZPRÁVA Z IRON MOUNTAIN
Nejlepším způsobem, jak zahájit tento výklad, je ZPRÁVA Z IRON MOUNTAIN. I když samotné pročtení této zprávy neumožní hloubku pochopení, které vám umožní následující analýza.
Viz Report from Iron Mountain: How War Will Be Replaced By Environmental Destruction To Traumatize Humanity (Zpráva z Iron Mountain: Za účelem traumatizace lidstva budou války nahrazeny destrukcí životního prostředí.)
Ústředním bodem je to, že před několika desítkami let učinily elity mající zájem o ovládnutí světa VELMI VÝZNAMNÉ ROZHODNUTÍ, že vytvoří nové strašidlo, kterého se bude bát celé lidstvo. 

Tím strašidlem se stalo nezvládnutelné a nepředvídatelné globální životní prostředí, a to zejména katastrofické meteorologické události a devastující trendy počasí. 

Ze své podvodné historky vynechali globalisté a jejich geoinženýrští přisluhovači to, že mají obrovské technologické prostředky k využití počasí jako zbraně, k manipulaci klimatu, k vyvolávání zemětřesení a vulkanických erupcí a k zažíhání "divokých požárů", z kterých se rychle stávají zuřící ohňové bouře. 

Viz například New World Order Globalist Cabal Throws More Fuel On The California Wildfires (Nový světový řád přilévá další palivo do přírodních požárů v Kalifornii.)

Takže kabala NWO se tehdy rozhodla, že změní vzorce počasí tak hluboce a všudypřítomně, aby si toho každý všiml. Proto posunuli klimatické trendy tak, aby vyrobili ničivá sucha a povodně, požáry, sesuvy půdy a další kalamitní události podle své vůle.

Kde to všechno začalo
Následující výňatek z jednoho předchozího článku je pro pochopení zásadní, jelikož vysvětluje, jak vlastně hoax o globálním oteplování započal.

Co stálo v pozadí:
Elity mající zájem o nadvládu nad světem učinily toto: všimly si, že planeta vstoupila do období přirozeného a velmi postupného globálního oteplování. Bylo to zjištěno během 2. světové války, když z vojenských důvodů bylo bedlivě sledováno počasí. Pomalé oteplování planety se shodovalo s dobou, kdy začal značný růst ropného průmyslu a globální exploze populace. V době, kdy se začala scházet data - krátce po druhé světové válce - bylo oteplování pouhým "malým táboráčkem" . Brzy poté z toho globalisté učinili první závěry a záhy se rozhodli, že na základě těchto pozorování o pomalém ohřívání planety udělají z "malého táboráčku" zuřivý nekontrolovaný požár. Začali experimentovat s HAARPem a používat chemtrails a další moderní geoinženýrské technologie, aby zvýšili teplotu na celém světě. Nakonec byl žár globálního oteplování rozdmýchán natolik, že kdekoli ve světě nyní z ničeho nic vyskakují plně rozvinuté přírodní požáry, požáry buše a požáry travních porostů. A tak na velmi reálném základě planetárního oteplování byla vyrobena umělá složka globálního oteplování. Další částí jejich plánu bylo vyrobení zjevně falešné historky známé jako lež o klimatické změně způsobené lidskou produkcí CO2.
Zdroj: New World Order: Where Geoengineering Via HAARP and Chemtrails Meets The Global Carbon Control Matrix) (Nový světový řád: Kde se geoinženýrství prostsřednictvím HAARPu a chemtrails stýká s matrixem na kontrolu globálního uhlíku.)
 

Předchozí vysvětlení lze snadno ověřit prozkoumáním údajů o současných teplotách na planetě, zaznamenaných od roku 1900. Bude to důkaz, že i před první světovou válkou zde byl pomalý, avšak stálý vzestup teploty, který nebyl způsoben geoinženýrskými technikami, protože ty ještě nebyly rozvinuty.

 Jakmile globalisté NWO tento vzestup zpozorovali, snažili se z něj vytěžit kapitál pomocí nanejvýš devastující formy katastrofického kapitalismu, který pokračuje v nezmenšené míře až do dnešních dní.
Primární cíle agendy NWO
Agenda NWO má mnohočetné cíle; žádné z nich se vzájemně nevylučují, avšak všechny navzájem se podporují k dosažení cíle.

Hlavní cíle v pořadí priority:

  • Jediná světová vláda
  • Vlastnictví všech přírodních zdrojů na Zemi v rukou této vlády
  • Absolutní kontrola nad počasím a klimatem celé Země
  • Úplné podrobení světové populace
  • Vytvoření jediné světové měny, jediného světového náboženství, jediného světového jazyk a jediného světového vojska


Aby naplnili tyto ambiciózní cíle, potřebovali globalisté nejprve vytvořit společného nepřítele, proto kterému se spojí celé lidstvo a bude společně proti němu bojovat. 

A tento hrozivý nepřítel je nazýván Změna klimatu.

Nenasytná kabala využila v minulém století Organizace spojených národů k prosazení mnoha iniciativ k boji proti jimi svévolně rozpoutanému globálnímu oteplování.

Dva z četných programů, které byly iniciovány OSN za účelem legitimizace snah NWO o převzetí moci nad celým světem, jsou například Agenda 21 a 2030 Agenda pro udržitelný rozvoj.

Mezinárodní bankovní kartel
Klíčovým hráčem v tomto státy rozbíjejícím tažení valícím se nemilosrdně přes celou planetu je Mezinárodní bankovní kartel.
Připusťme si to: veškerá civilizace je ovládána penězi a pevně ukotvena pomocí různých měn. 

Ten, kdo je tiskne, vlastní, rozděluje, rozšiřuje, uchovává, ten ve skutečnosti i ovládá svět. 

Tímto způsobem Mezinárodní bankovní kartel vykonává doslova železnou kontrolu nad každou vládou, korporací a nevládní organizací na Zemi.
Vzhledem k současnému institucionálnímu zřízení a vzájemnému propojení řízení států, jaké dnes panuje ve světě, je pro Mezinárodní bankovní kartel velmi snadné zakládat a financovat mnoho podvodných iniciativ, kterými prosazuje nyní všudepřítomnou agendu klimatické změny.
Bezprostředním cílem komerční sféry je ekonomické využití veškerých zdrojů planety, což znamená i financializaci počasí a mnoha dalších souvisejících oblastí.
Výměnný obchod s uhlíkem je pouze jedním z příkladů této donkichotské honby za ovládnutím a monetizací veškerých aspektů lidské existence. 

Uhlíkové kredity a uhlíkové kompenzace, schémata redukce uhlíku a uhlíkové deriváty, obchod s emisemi a monitorování skleníkových plynů, či profily uhlíkových stop, to je pouze několik ustálených slovních obratů slovníku třetího tisíciletí, které začaly definovat naše životy.
Mezinárodní bankovní kartel (International Banking Cartel - IBC) rutinně využívá obrovský a složitý komplex bankovních korporací, investičních bank, hedgových fondů a makléřských firem k tomu, aby prováděl svůj plán zavádění stále nových daní. 

IBC rovněž musel neverbovat do svých služeb četné další entity, jako například systémy univerzit, think tanky, mozkové trusty, výzkumné instituce, charitativní nadace, právnické firmy, systémy nemocnic, atd., které byly nezbytné pro rozšíření přesvědčivé lži po celé planetě.
Jako příklad následuje malý vhled do toho, jak se tento proces od počátku vyvíjel. 

Pamatujme, že peníze jsou "ropa a plyn", bez nichž tahač klimatické změny nemůže jet.


Cokoli je iniciováno Mezinárodním bankovním kartelem (IBC), jako například množství schémat na rychlé zbohatnutí, různé investiční fígle, daňové stíny a daňové ráje, pennystockové podvody a podvodné veřejné nabídky akcií, atd., to vše lze efektivně využít k zaangažování obyčejných lidí z ulice, penzistů, výdělečné činné střední třídy a průměrných občanů. 

Jakmile tito lidé dostatečně investují do četných druhů podnikání s klimatickou změnou, lze je snadno shromáždit pod vlajkou souladu a politické korektnosti. Takže i když tito malí investoři nevěří v lež o globálním oteplování, budou ji podporovat, protože v ní mají výhled na finanční zisk.
Není lepší cesta, jak si získat souhlas lidí s tyranskými diktáty tohoto drakonického a rychle se rozvíjejícího režimu klimatické změny, než vytvořit kult postav, které fungují jako posilovače anebo otvírači dveří pro všechny malé lidi planety.
Za tímto účelem si globalisté pečlivě vytrénovali, vyučili, ovládli mysl a naprogramovali snadno manipulovatelné figurky, jako jsou Greta Thunberg a Alexandria Ocasio-Cortez. Greta je loutkou obracející se k anglicky mluvícím bělochům, loutka Alexandria se obrací i k hnědým španělsky mluvícím lidem. IBC takto realizuje svou tajnou strategií, jež má prosadit lež o klimatické změně u všech lidí na všech kontinentech.

Klíčová informace:
Planeta již po několik desetiletí zažívá bouřlivé a nevyzpytatelné počasí; avšak za tento bezprecedentní klimatický chaos jsou primárně odpovědní geoinženýři. Proto lze tvrdit s naprostou jistotou, že Prvotní příčinou globální klimatické změny je geoinženýrství, nikoli CO2 ("Geoengineering Is The Primary Cause Of Global Climate Change, Not CO2.")

Závěrem z předchozího odstavce o klíčovém bodě je, že globalisté na své misi k ovládnutí planety mazaně využívají diokleciánovské schéma Problém - reakce - řešení, pokud jde o získání souhlasu lidí s nelegálními projekty, které jsou prováděny v rozporu se zájmem lidí.

Tyto scestné snahy vyžadují kultovní postavy, které jsou využity k manipulaci mas, což Greta i Alexandria O.C. provádějí pozoruhodně ve stejné časové linii. 

Jak by k tomu mohlo dojít, kdyby to nebyl vysoce promyšlený záměr? 

Viz následující články:
GRETAgate: Crisis Actor Greta Thunberg Takes Climate Change Fear-mongering to a Whole New Level (Gretagate: Krizová herečka Greta Thunbergová dovedla strašení klimatickou změnou na nový level.)
Alexandria Ocasio-Cortez: Literally a Communist Crisis Actor from the Rogue CIA's Central Casting Selected to Promote the New World Order Agenda (Video) (Alexandria Ocasio-Cortez: Doslova komunistická krizová herečka byla vybrána z centrálního castingu CIA, aby prosazovala agendu NWO).

Teď, když Greta - ošklivý skřítek Grinch z filmu o ukradených vánocích - a blbka Alexandria jsou zřetelně odhaleny jako postavy pod kontrolou mysli v programu MK-Ultra Monarchs, je mnohem snadnější prohlédnout jejich triky.

Avšak masová média pod kontrolou CIA jsou nesmírně mocná a všudypřítomná a stále dosahují žádoucího efektu. Na vrcholu potravinového řetězce jsou kriminálníci, kteří rozhodují, a jejich proklamovaným cílem je redukce globální populace až na 500 miliónů; ti vědí, že stačí, aby dostali pod svou kontrolu kritické množství lidí věřících v klimatickou změnu.
Proto byl tajně určen Al Gore jako planetární pastor, aby vytvořil Církev globálního oteplování pomocí falešného dokumentárního filmu - Nevhodná pravda (The Invonvenient Truth). (Al Gore dostal Nobelovu cenu, i když bezostyšně všem lhal.) Ten klamný film byl skutečně nevhodný, protože celý jeho obsah je jednoznačně lživý a klamný. Někteří vnímaví pozorovatelé se dokonce domýšleli, že jeho manželka Tipper se s ním rozvedla, protože odmítala sdílet jeho filmový výstup ke změně světa.

Zpět k podvodnému Mezinárodnímu bankovnímu kartelu.
Možná jsou to mocné bankovní rodiny, jako je Rotschildova kriminální rodina, které mohou ze scamu o klimatické změně získat nejvíc. Je i mnoho dalších illuminátských rodin, které také zřejmé vydělají na tomto podfuku století, takže We the People (pozn. Org. Zahajovací věta ústavy USA = Náš stát.,) lze přirovnat k pohádce o Ali Babovi a jeho boji se 40 loupežníky.

Ve skutečnosti začaly s tímto typem typ predátorského kapitalismu zločinné syndikáty Black Nobility, které vznikly ve 13. století v severní Itálii; tento systém řádí ve světě až do současnosti. 

Model pro moderní predátorský a katastrofický kapitalismus poskytla tehdejší bankovní centra Benátky a Janov, a Finanční distrikt v City of London jej úspěšně provádí dodnes po celém světě. 

Viz: The Black Nobility, Venetian Maritime Empire & Modern British Banksters (Video) (Černá nobilita, benátská námořní říše a moderní britské bankovnictví)

Není divu, že samotné Benátky, kdysi hlavní město bankovních rodin Černé nobility a předních světových korporací se stává cílem "útoků Matky přírody". Někteří se dokonce domýšlejí, že "město kanálů" už možná nebude dlouho existovat, vzhledem k tomu, jak velké katastrofické záplavy byly koncem listopadu (2019) geoinženýrsky vytvořeny jako "důkaz globálního oteplování", o čemž hovoří následující článek: "Benátské záplavy vytvořeny geoinženýrsky, aby dokumentovaly "globální oteplování". VENICE FLOODS GEOENGINEERED TO ADVERTISE 'GLOBAL WARMING'.

Benátský dóže byl kdysi nejmocnějším vladařem na Zemi a dosáhl námořní nadvlády Benátek na Středozemním moři i dále. 

Když Černá mobilita v alžbětinské době přenesla své bankovní operace do Velké Británíe (Londýn) a Nizozemí (Amsterdam), přenesla s sebou i model svého byznysu známý jako korporace.


Britská Východoindická společnost a holandská Výchoindická společnost byly prvními nadnárodními korporacemi svého druhu, které šířily predátorský kapitalismus s bezohlednou výkonností. 

Proto bylo jen otázkou času, než potomci Babylonského bratrstva a Fénické námořní říše vytvoří dohodou nejvíce vydělávající schéma v historii světa - Zelený nový úděl (Green New Deal).

Jakákoli produkce tohoto rozměru a velikosti vyžaduje mraky peněz. Jen pomyslete, kolik stojí nepřetržitě financovat "největší show na Zemi", která pravděpodobně za našeho života neskončí. 

Je faktem, že IBC již vložil do tohoto mezinárodního projektu tolik peněz, že je finančně nemožné ukončit tento nekalý podnik. Jejich ztráty by byly tak velké, že globální ekonomický a finanční systém by za den a noc zkolaboval.

Závěrem

Kabala NWO je natolik v beznaději, že protlačuje lež o změně klimatu našimi hrdly stůj co stůj a nezastaví se před ničím. 

Různé epizody z Gretagate to potvrzují v zářivých barvách. 

Viz Gretagate: Zatímco herečka Thunbergová vás děsí, velký byznys vydělává spoustu peněz. 

GRETAgate: While actor Thunberg makes you very afraid, big business is making loads of money

Je více prvků agendy NWO, které jsou prosazovány pomocí stále rostoucí rakety klimatické změny, ale přesahují hranice tohoto článku. Avšak stačí říci, že základním kamenem jejich ztřeštěného schématu je vytvoření jediné světové vlády

K tomu může dojít jen tehdy, když suverénní národy všude na světě přenechají své vládní pravomoci a kontrolu nadnárodním tělesům, jak už učinily některé země Evropy, když se připojily k despotickému superstátu Evropské unie.


Jakmile se státní suverenita a teritoriální integrita rozplyne ve prospěch totalitární globální nadvlády, je pouze otázkou času, kdy každý šálek vody, každý záhonek půdy a každý doušek vzduchu budou zcela v rukou banksterů. 

Pro tyto a mnohé další důvody musí být bankéři odkryti jako pohroma lidstva, kterou ve skutečnosti jsou.
Pokud zde kdy byla nějaká hrozba pro společnost, pak to vždy byl Mezinárodní bankovní kartel, jehož historickým předchůdcem bylo Babylonské bratrstvo, pokud se vrátíme zpět k původním naháněčům otroků starého Egypta. 

Francie a USA byly vždy od Egypta odpojeny. Zvídavý badatel by se k pravému zdroji těchto zlovolných finančníků a obchodníků, jejichž jedinou ambicí bylo ovládnout svět, mohl dopídit.

State of the Nation
December 5, 2019

Poznámka editora:

Po pravdě řečeno, klimatická změna nyní visí jako obrovské břemeno na krku každého londýnského bankstera a newyorského překupníka, tak mocně všichni investovali do tohoto "propadáku století" a "fiaska tisíciletí". Ale to jim neříkejte. Oni teď musejí zásobovat svět kataklysmickým geoterorismem, jednou událostí za druhou, aby dokázali prodat svůj "podfuk dekády" v co nejvhodnější dobu.

Klíčový bod: Jak vlastně Alexandria O.-C. přišla k tomu, že jako 28 letá barmanka rozjela absurdní Zelený nový úděl za 51 - 93 miliónů dolarů během příští dekády? Zjevně byla vyvolena jako formální nastrčená figurka celé šarády, jako nejpřednější americká krizová herečka pro "nejděsivější show, která tu kdy byla: Globální oteplování". (Viz česky https://www.info.cz/svet/analyza-green-new-deal-radikalni-plan-kterym-progresiviste-chteji-zmenit-ameriku-40470.html )
Kdyby ďábel chtěl vytvořit dokonalou entitu, skrze kterou by prováděl své nekalé plány, byla by to KORPORACE; neboť štít korporátní spolehlivosti jí dodává odvahu k provádění veškerého zla představitelného pod sluncem. Zdroj: My jsme lidé, oni jsou korporace WE THE PEOPLE VS. THEM THE CORPORATIONS)
Nemylte se. 
Když nejvlivnější multinacionální korporace, největší světový institucionální investor světa, kam patří BlackRock a Goldman Sach, OSN, Světová banka, Bank of England a další centrální banky spojené v ústředí BIS (Bank of Settlement) stojí za financováním takzvané zelené agendy, říkají tomu Zelený nový úděl nebo jak, je čas hledat v pozadí veřejných aktivistických kampaní o klimatu jejich skutečnou agendu. 
Obraz, který se vynoří, je pokus o finanční reorganizaci světové ekonomiky za použití klimatu, něčeho, s čím dosud pracovalo Slunce a jeho energie více, než by mohlo kdy lidstvo, a k tomu nutná snaha přesvědčit obyčejné lidi k činění nevýslovných obětí "k záchraně planety". (Zdroj: How the Climate Change Hoax is Driven by BIG Money. Jak je hoax o klimatické změně poháněn VELKÝMI PENĚZI)
Co stálo v pozadí:

Elity mající zájem o nadvládu nad světem učinily toto: všimly si, že planeta vstoupila do období přirozeného a velmi postupného globálního oteplování. 
Bylo to zjištěno během 2. světové války, když z vojenských důvodů bylo bedlivě sledováno počasí. 
Pomalé oteplování planety se shodovalo s dobou, kdy začal značný růst ropného průmyslu a globální exploze populace. 
V době, kdy se začala scházet data - krátce po druhé světové válce - bylo oteplování pouhým "malým táboráčkem" . 
Brzy poté z toho globalisté učinili první závěry a záhy se rozhodli, že na základě těchto pozorování o pomalém ohřívání planety udělají z "malého táboráčku" zuřivý nekontrolovaný požár. 
Začali experimentovat s HAARPem a používat chemtrails a další moderní geoinženýrské technologie, aby zvýšili teplotu na celém světě. 
Nakonec byl žár globálního oteplování rozdmýchán natolik, že kdekoli ve světě nyní z ničeho nic vyskakují plně rozvinuté přírodní požáry, požáry buše a požáry travních porostů. 
A tak na velmi reálném základě planetárního oteplování byla vyrobena umělá složka globálního oteplování. 
Další částí jejich plánu bylo vyrobení zjevně falešné historky známé jako lež o klimatické změně způsobené lidskou produkcí CO2.
Zdroj: New World Order: Where Geoengineering Via HAARP and Chemtrails Meets The Global Carbon Control Matrix) (Nový světový řád: Kde se geoinženýrství prostsřednictvím HAARPu a chemtrails stýká s matrixem na kontrolu globálního uhlíku.)
Zdroj

Q.S.

...fikce ze série filmů ,,Planeta opic,, se stane skutečností ...