K zamyšlení. Skrytá síla, umožňující proměnu lidské společnosti k lepšímu

26.10.2019

Mnozí z lidí dokáží dnes velmi dobře vysledovat a popsat nejpalčivější problémy dnešní společnosti. Noviny a média všeobecně zabývají se intenzivně přinášením bolavých míst společenského života ke zveřejnění. O těchto bolavých místech vedou se pak současně nesčetné debaty na všech úrovních, tedy i úrovních odborných a laických.


Přes všechno úsilí rokujících chybí zde však stále pojmenování východiska - pramene, z jehož základu je největší díl dnešních problémů společnosti odvozen. Chybí zde znalost a částečně také odvaha k odkrytí tohoto východiska, z jehož podnětu se formuje právě nynější společenský život.
Hovoříme-li o znalosti východiska, pak je možné se již zde zmínit, že jako principiálně veškerý fyzický svět ovlivňují fyzikální zákony, že také i myšlenkový a citový svět člověka je podroben účinkům stejných zákonů. 

Tedy, že i ve světě našeho energetického vývoje, myšlenkového a emočního, pracuje trvale a bezchybně soustava zákonitostí souznačných s účinky zákonů fyzikálních. Vklad našeho energetického vývoje ve světě myšlenek a citů bude jednou podroben návratu energií podobného druhu. Tento děj probíhá trvale a provází nás celým životem na této zemi. Ba co více, jde s námi dále za hranice zdejší tělesné hmotnosti. O tom se zde ale nebudeme blíže rozepisovat.


Znalost zákonů fyzikálních můžeme pro svět myšlenkových a citových energií nazvat znalostí Zákonů Stvoření, neboť svět námi viditelný i svět, zachvívající se nad našimi momentálními schopnostmi pozorování, je světem Stvořeným, pocházejícím ze Zdroje, jenž můžeme nazvat místem dokonalé Boží jsoucnosti.


Zákony, vzniklé z Vůle této Boží dokonalosti, nesou si v sobě podíl zmiňované dokonalosti, která se projevuje právě trvale v jejich nikdy neustávající činnosti.
Od doby, kdy procitl člověk ke svému vědomí na této Zemi, je veden Boží moudrostí, stupeň za stupněm, k poznávání účinků těchto zákonitostí, aby jejich dosud zcela ještě neuchopenou sílu a účinnou podporu naučil se správně využívat pro sebe i pro veškerý společenský vzestup.
Ke správnému poznání těchto zákonitostí dostalo lidstvo nesčetné rady skrze proroky a zvěstovatele.
Mojžíšem zachycené desatero přikázání a také Ježíšem daný Nový Zákon je tak v poznání účinků Zákonů Stvoření potřebné nahlížet jako na soubory moudrých rad, které člověku napomáhají ve správném orientování se v účincích Zákonů Stvoření, jež jsou v určitém směru uvedeny v pohyb při správném, ale stejně také i při nesprávném jednání v životě.
Desatero s Novým Zákonem jsou tak společně ve skutečnosti onou dosud nepoznanou "moudrou rukovětí pro každodenní život člověka".
Zde se ještě nabízí otázka mnohého čtenáře: »A co tím získám, když bych se měl v tak mnohém omezit a přizpůsobit se těmto přísným požadavkům Desatera?«
Odpověď je jednodušší, než by se zdálo.
Člověk, jenž stane se dodržujícím toho, co od něho očekávají Desatero a Nový Zákon, nutně a bezprostředně stává se souznějícím s ostatními Světlými částmi Stvoření, jež jsou duchovního druhu. 

Energie jeho jednání, myšlenek a citů bude jej tak v proudění pohybu, jež vzniká stálým přílivem síly z východiska nevyčerpatelného Božského Zdroje, jedině povznášet, bude prozařovat jeho osobu a přinese mu požehnání všeho druhu.
Dodržováním rad Desatera stává se člověk teprve pravou duchovní osobností, osobností citu a solidarity s druhými.
Dodejme, že to vše je však podmíněno vnitřním poznáním a pochopením moudrosti, která působí v účincích Zákonů Stvoření. Jakékoliv vnější přidržování se litery slov je pak vzdáleno skutečnému vnitřnímu životu člověka, jež tak namnoze ve svém chtění v protikladu s vnějším jednáním vytváří energii bořící a škodící, která též se nakonec vrátí ke svému původci, aby přinesla sklizeň zasetého. Přetvářka a vnější klamání okolí jsou však Zákony Stvoření ostře odlišovány.
Být jen vnějškově hodným a kalkulovat s dovedností oklamání svého okolí je u člověka Zákony Stvoření bezpečně rozpoznáváno, a to především na úrovni myšlenkové a úrovni citově emoční. 

Z vnitřního jednání naplněného protiklady vůči požadavkům Desatera vzniká jen škoda a zborcení.
Pravé, čisté city vstřícnosti a radosti naopak na myšlenkové a emoční rovině vnášejí do záchvěvů Zákonů Stvoření energii čistého duchovního druhu, jež je nádhernou a posilující pro všechny.
Nyní se ale vraťme ještě zpět na samý začátek úvahy. 

Co je onou skrytou silou, umožňující kýžené zlepšení stavu společnosti?
Poznávání a pochopení Zákonů Stvoření.

Správné používání sil, proudících v těchto Zákonech.
Probuzení plné radosti k novému budování a výstavbě společenských poměrů, a to nikoliv samoúčelně zformovanými nařízeními a zásahy do stávajících společenských zákonů, nýbrž prožíváním potřeby proměny každého z nás, jakožto jednotlivce, jenž přináší svůj díl energií do celkového stavu společnosti.
Již kupříkladu tím, že by se v médiích, a to jak v laických, tak i odborných debatách, zavedly myšlenky na tento nový směr poznání Zákonů Stvoření, přineslo by to vše v krátké době, po přirozené prvotní a očekávatelné rozpačitosti, následně posílení na všech úrovních společenského života.
U statisíců obyvatel České země narůstá dlouhodobě dosud ještě jen skrytá, netušená energie čisté a poctivé vůle k budování vstřícných a pomáhajících společenských poměrů.
Strusky, které zatím ještě lpí na myšlenkových formách většiny, tyto strusky, které jen opakovaně vytváří obraz toho, jak je mnohé špatné a jak je již téměř vše ztraceno, byly by pak postupně samovolně odplaveny již během několika let.
Vůle ke změně dřímá tak v každém člověku, jakožto plně samostatném jednotlivci. Nikoliv tedy vnější proměna společnosti může předcházet, nýbrž vždy a jedině musí předcházet proměna vlastní osobnosti člověka, vycházející z poznání moudrého uspořádání díla Stvoření.
Média mohou pak k této proměně jednotlivce přispět významných dílem, a to vytvořením prostoru pro informování o možném způsobu proměny společnosti k lepšímu.

Zdroj