Proč vláda nezveřejní SKUTEČNOU důvodovou zprávu k Istanbulské úmluvě? Porovnejte si obě verze tzv. důvodových zpráv - a budete velmi překvapeni...

07.12.2019

Kolem Istanbulské úmluvy, která je úplně zásadním dokumentem měnícím koncept rozvoje celé společnosti jako celku, je naštěstí dost živo a doufejme, že nebude přijata naším parlamentem - stejně jako ji nepřijal parlament Slovenské republiky. 

V Jazzové sekci v Praze se dne 2. 12. 2019 konala veřejná beseda, jejímž tématem byla genderová problematika. 

Panelu se zúčastnili zástupci politických stran: SPD - Robert Vašíček, Trikolora - Monika Čírtková, Zelení - Anna Gümplová, Piráti - Georgia Hejduková, KSČM - Monika Hoření, ANS - Vladimíra Vítová.

Zde je skutečná a velmi obsáhlá 65 stránková Výkladová zpráva Rady Evropy k Istanbulské úmluvě, které nebyla nikdy přeložena do češtiny, ačkoliv odpůrci Istanbulské úmluvy její překlad a analýzu požadovali na Úřadu vlády ČR nebo na PS PČR.

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800d383a&fbclid=IwAR1KuJEWb-3wbpzA4dOg1YK5vFm1DdZYtrIRpLa4Yl-RzupKaXh9C9p0R-s

Zde je česká analýza Výkladové zprávy Rady Evropy k Istanbulské úmluvě, kterou připravili členové spolku Tradiční rodina.

https://www.rukojmi.cz/clanky/zahranicni-politika/7770-zdenek-chytra-rozborova-zprava-k-istanbulske-umluve-5-3-2019#_Toc3071526

A zde je Důvodová zpráva k Istanbulské úmluvě, která je oficiálně přeložena do češtiny.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016PC0109&from=CS


Vážení sympatizanti ANS, porovnejte si obě verze tzv. důvodových zpráv - a budete velmi překvapeni.


Vladimíra Vítová 

ANS