Studená válka ,,elit" proti lidstvu.

13.09.2019

,,Světové zákulisí" realizuje svou moc způsoby odlišnými od těch, které používají vlády států, a které jsou vnímány obyvatelstvem v roli prostředků realizace moci (řízení) v životě společnosti.
Pokud vlády vydávají zákony, týkající se všech občanů/poddaných, a direktivy, adresované hlavám konkrétních státních struktur osobně, pak "světové zákulisí" se skrze svou periferii ve společnosti účastní na činnosti státního aparátu a společenských institucí, podporujíc jejich samostatné kroky nebo je sabotujíc, a podporujíc zároveň jiné kroky jiných struktur jak v samotné společnosti, tak v jiných zemích.

Taková moc se uskutečňuje na základě včasného (předbíhajícího události) formování světonázoru těch či oněch sociálních skupin davově-"elitární" společnosti.

Na základě takovým způsobem zformovaného světonázoru celé sociální skupiny, společenské třídy konají jakoby ze své iniciativy, ale způsobem který potřebuje "světové zákulisí". A to dovoluje omezit se minimálním množstvím z větší části nedokumentovaných direktivních instrukcí. 

Objektivní rozšiřování informací sociálními řetězci vytváří příslušnou statistiku informační obměny, jejíž analýzou lze vypracovat dostatečně efektivní řízení a opatření vedoucí k očekávaným změnám kontrolované statistiky.


1) 

Ovládnutí metodologie zpracování informací patří ke klíčovým faktorům ve vedení komunikace/agrese ( dle užití ) a táhne se jako červená nit všemi ostatními info-technologickými způsoby komunikace. 

Při zneužití se dezinformační způsob komunikace/vzdělávání mění na dezinformační způsob vedení války. 

Moc se realizuje na základě ohraničení přístupu sociálních skupin ke společensky důležitému vědění a praktickým návykům, jak jsem to popsal v některých svých předchozích článcích ( zde: https://leva-net.webnode.cz/products/ne-vedomostni-koncepty-jak-se-vyrabi-ovcan/ , nebo zde: https://svobodnenoviny.eu/skolstvi-jako-soucast-projektu-zotroceni-spolecnosti-a-prevzeti-kontroly-nad-veskerou-moci/ ). 

Cílem současného řízení je naprostá feminizace všech pozic ve společnosti a k tomu je nutné zlikvidovat zejména samostatně jednající heterosexuální muže, mj. tím, že budou zcela bezmocní a závislí. 

Život občana v moderní společnosti závisí na mnoha komponentách, v jejichž znalosti a chápání je mu bráněno současným vzdělávacím systémem, který ze svých pozic požaduje naprosté odevzdání suverenity a svěření životních okolností tzv. ,,odborníkům", kdy každý z nich si hraje na svém písečku a plní ideologická zadaní a teorie. Množství neplnocenných konfliktních názorů davu, který je ponechán bez metodologie potřebné k poznání procesů a jako metodologicky negramotný, je ideologií liberalismu poté prezentováno jako ,,názorový pluralismus" a ,,ideální demokratická platforma".


2) 

Dalším krokem je záměrná změna vztahu chápání příčina - důsledek v chronologii společenských událostí. Změnou vztahu a posloupnosti jednotlivých faktů se vytváří takové ideologie jako současná ,,klima-agenda". 

Finta spočívá v odhadu úrovně chápání cílové skupiny populace a tomu na míru přizpůsobeného koktejlu pravd, polopravd a lží s cílem získání statisticky většinové kontroly nad podvědomím cílové skupiny ( obrazy v psychice mají statisticky zjistitelné spojení).


3) 

Poté stačí například vytvořit ideologii, která tvrdí, že pohlaví, identita a orientace, tradiční rodina, jsou uměle vytvořené sociální konstrukty, nikoli biologické a kulturní danosti. A může se začít s jejich otevřenou ,,demontáží" se skrytým cílem vytvořit ještě větší masy sociálně dezintegrovaných závislých jedinců s různými psychickými poruchami. 

V dnešní době, kdy globalisti davo-,,elitáři" cíleně formují bezpohlavní kulturu davu ,,unisex", tak pod jejím tlakem se bezvůle chlapců začíná projevovat v kulturních obalech minulých výlučně ženských subkultur a bezvůle děvčat zase v kulturních obalech minulých výlučně mužských subkultur.


4) 

Na hospodářské a finanční prioritě se úspěšně daří blábolením o ,,trhu" maskovat skutečný řízený ( plánový ) charakter globální ekonomiky a jí podléhajících národních hospodářstvích, které téměř všechny jsou nevolníky mezinárodní židovské lichvářské mafie skrze tzv. ,,státní dluhy"

V souladu s tím se všechny politicko-ekonomické a ekonomické teorie nevěnují zkoumání ekonomické tématiky z hlediska identifikace systémové celostnosti mnoha odvětvové výroby a spotřeby v současné společnosti a definování cílů řízení samoregulace tohoto systému, místo toho zkoumají jeho samostatné komponenty a vyhýbají se nastolení otázky o tom, že tyto komponenty tvoří hierarchicky vyšší ( ve vztahu ke každé z nich ) systémovou celostnost.


5) 

Biologická ( genetická ) degenerace populace je zajištěna minimálně od doby tzv. ,,zelené revoluce" 60. let chemickými přísadami do jídla i pití a rovněž současnou medicínou, filosofií a jejími ,,vědeckými" konstrukcemi. 

Lidi se podařilo přesvědčit, že myšlení je samo o sobě chemický proces a proto je žádoucí k jeho regulaci údajně kdejaká chemická tabletka, kdejaký farmaceutický přípravek. 

Mysl však není chemickým, nýbrž pólovým ( biopólovým, energetickým ) procesem, čemuž slouží látková výměna a struktury hmotného těla pouze jako základ ( rozuměj jeden z nezbytných předpokladů k životu, avšak nikoli život sám ). 

Současná farmacie pouze tupí a blokuje psychické procesy, no reální konflikt psychiky neřeší - pouze jej ,,zapouští" od podvědomí s degenerativními důsledky do budoucna ( ze svých obětí - ,,pacientů" vyrábí zombie trosky sugestivně závislé na "léku", přičemž pomalu umírají a končí jako dementní na LDN ). Na objektivní problémy ( samy obrazy - obrazné myšlení - v psychice jsou modelem objektivní reality ) se místo jejich řešení předepisuje chemie s tím, že se to údajně ,,v hlavě srovná" ( žádoucím způsobem podrobí, ovlivní ).


6) 

Vojenské a represivní systémy přímé likvidace/podrobení ( těch koho ,,nepřesvědčí" vyšší priority řízení ) přechází na model ,,vnitřního nepřítele". Masové armády jsou minulostí, místo nich státy udržují kontaktní armády profesionálů, neboť ,,klasické" ozbrojené konflikty na 6. prioritě řízení se ve větším měřítku neočekávají ( válka jako první nebo druhá světová, kde se střetávaly miliony vojáků a tisíce tanků, již nebude ). 

V daleko větším měřítku se naopak buduje "policejní režim" pro ,,nepřátele", kteří budou statisticky nějak přečnívat a ( byť i potenciálně ) ohrožovat ,,pluralismus" globalisty řízených procesů.


Daniel Novák