Tři světové války a jejich skutečný význam

16.06.2019

Pohled do zákulisí svobodných zednářů a illuminátů Alberta Pikea a Giuseppe Mazziniho a jejich záměrů, včetně předem naplánovaných tří světových válek. 

Úvod

Mnozí z vás slyšeli o Novém světovém řádu, který je zřizován za pomoci OSN a bezbožných vůdců rozličných vlád. Nastolování tohoto Nového světového řádu (neboli Novus Ordo Seclorum) pokračuje s velkým úspěchem, z části také proto, že církevní vůdcové neučinili nic, ani se jakkoli proti němu nevyslovili. Velmi málo nezúčastněných ví o tajných plánech strůjců Nového světového řádu. Jedním takovým strůjcem byl Albert Pike, který v devatenáctém století utvořil základní rámec pro vznik jednoho Světového pořádku. Na základě vize, kterou mu zjevil "duchovní průvodce", Albert Pike sepsal schéma událostí, které se odehrají ve dvacátém století, a dalších, které mají teprve přijít.

Kdo byl Albert Pike?

Pike se narodil 29. prosince 1809 v Bostonu, studoval na Harvardu a později sloužil jako brigádní generál v konfederační armádě. Po občanské válce byl Pike obviněn z velezrady a uvězněn, přičemž 22. dubna 1866 byl omilostněn svým kolegou svobodným zednářem, presidentem Andrew Johnsonem, se kterým se následující den setkal v Bílém domě. 20. června 1867 udělili činitelé Skotského Řádu Johnsonovi 4. až 32. stupeň a Johnson později jel do Bostonu vysvětit zednářský chrám. Jediný památník konfederačního generála, který byl ve Washingtonu postaven, byl postaven na počest Pika, a nachází se mezi 3. a 4. ulicí, na ulici D. Pike byl génius a ovládal 16 jazyků. Byl zednářem 33. stupně, jedním ze zakládajících otců a vedoucím Starodávného Přijatého Skotského Řádu svobodného zednářství a zároveň hlavním velitelem severoamerického svobodného zednářství v letech 1859 až 1891. V roce 1869 byl vrchním vůdcem mezi rytíři Ku Klux Klanu. V roce 1871 napsal 861-stránkovou příručku svobodných zednářů, známou jako Mravnost a dogma Starodávného
a Přijatého Řádu svobodného zednářství. O Pikovi se říká, že byl satanista a okultista, a zřejmě vlastnil
náramek, pomocí kterého vyvolával Lucifera, s nímž neustále komunikoval. Byl vrchním mistrem luciferiánské skupiny známé jako Řád Palladia (neboli Svrchovaná rada moudrosti), založené v Paříži roku 1737. Tento řád měl spojitost s Palladiem Templářů. Roku 1801 přivezl do Charlestonu v Jižní Karolíně Žid Izák Long sochu Bafometa (Satana), kde pomáhal založit Starodávný a Přijatý Skotský Řád. Long zvolil Charleston zřejmě proto, že je umístěn na 33. rovnoběžce, a zdejší rada je považována za Nejvyšší radu všech zednářských lóží světa.

Pike byl Longův následovník a změnil jméno řádu na Nový reformovaný Palladiánský Řád (neboli Reformované Palladium). Pike také úzce spolupracoval s Italem Giuseppe Mazzinim (1805-1872), jenž byl zednářem 33. stupně, v roce 1834 se stal vedoucím Illuminátů a v roce 1860 založil italskou Mafii. Společně s Mazzinim, anglickým lordem Henry Palmerstonem (1784-1865, zednář 33. stupně) a německým Otto von Bismarckem (1815-1898, zednář 33. stupně) zamýšlel Albert Pike využít Palladiánského Řádu k vytvoření styčné satanistické skupiny, která by spojovala všechny skupiny zednářů.

Kvůli Mazziniho revolucionářským aktivitám v Evropě se museli Illumináti uchýlit do podzemí. Vedle Nejvyšší rady v Charlestonu ustavil Pike Nejvyšší radu v Římě (vedenou Mazzinim), Londýnu (vedenou Palmerstonem) a Berlíně (vedenou Bismarckem). Dále založil 23 podřízených rad na strategických místech po celém světě, včetně pěti centrálních rad ve Washingtonu (S. Amerika), Montevideu (J. Amerika), Neapoli (Evropa), Kalkatě (Asie) a na Mauriciu (Afrika), které sloužili ke střádání informací. Všechny tyto pobočky jsou od té doby tajnými centrálami aktivit Illuminátů.

Po Mazziniho smrti, 11. března 1872, zvolil Adriana Lemmiho (1822-1896, zednář 33. stupně), bankéře z Florencie, aby řídil jejich aktivity v Evropě. Lemmi podporoval revolucionáře Giuseppe Garibaldiho a pravděpodobně byl činný v luciferiánské společnosti založené Pikem.

Mravnost a dogma

Jednou z hlavních zdrojových knih zednářské doktríny je Mravnost a dogma Starodávného a Přijatého Skotského Řádu zednářství, kterou napsal A. Pike roku 1871, a je považována za "Zednářův průvodce každodenním životem"
V této knize Pike napsal: "Každá zednářská lóže je náboženský chrám a její učení jsou náboženským poučením... Zednářství, stejně jako všechna náboženství, všechna mystéria, hermetika a alchymie, skrývá svá tajemství přede všemi, kromě adeptů a mudrců, neboli Vyvolených, a používá falešná vysvětlení a chybné interpretace svých symbolů, aby bylo zavádějící... aby všem skrylo Pravdu, kterou nazývá Světlem, a odvedlo je od ní... Pravda musí být udržována v tajnosti a masy potřebují učení proporcionálně ke svému nedokonalému rozumu... představa Boha musí být u každého člověka upravena podle jeho duševní vyspělosti, intelektu a mravní čistoty. Bůh je, jak o něm smýšlí člověk, odraženým obrazem člověka samého." 

Další výrok redukuje zednářskou filosofii do jednoho bodu.

Pike píše: "Pravé jméno Satana je, podle Kabalistů, Jahveh pozpátku; neboť Satan není černým bohem... Lucifer je Světlonoš! Podivné a tajemné jméno, aby mělo patřit Duchu Temnoty! Lucifer, Syn Úsvitu! Je to on, kdo nese Světlo... O tom nepochybuj!"

Albert Pike objasnil v knize Mravnost a dogma, jak je pravá povaha svobodného zednářství udržována v tajnosti před zednáři nižších stupňů: "Modré stupně jsou pouhým vnějším dvorem Chrámu. Část symbolů je tam novému zasvěcenci odhalena, ale zasvěcenci jsou úmyslně podány mylné a falešní interpretace. Není záměrem, aby jim rozuměl, ale je záměrem, aby se domníval, že jim rozumí. Jejich pravé objasnění se vyhrazeno pro adepty, prince zednářství... Je dostačující, když si masy těch, kterým se říká zednáři, představují, že v Modrých stupních je obsaženo vše; a kdokoli by se snažil vyvést je z omylu, pokoušel by se marně."

Jeden světový řád

Roku 1859 byl Albert Pike, fascinovaný myšlenkou celosvětové vlády, zvolen, aby koordinoval aktivity Illuminátů ve Spojených státech. Řekl, že je potřeba vytvořit politickou stranu, která bude udržovat svět ve válčení, dokud oni nepřinesou mír. Pike řekl, že se tak bude dít "pomocí slov a pera, pomocí všech našich vnějších i tajných vlivů, pomocí peněz a v případě potřeby pomocí meče..."

V dopise z 22. ledna 1870 napsal Mazzini Pikovi, s odkazem na Pikův Nový reformovaný Palladiánský Řád:
"Musíte umožnit všem federacím, aby pokračovaly tak, jak jsou, se svými systémy, svými centrálními úřady a jejich rozličné způsoby vztahů mezi vyššími úrovněmi stejného řádu, organizované tak, jak jsou v současnosti, ale musíme vytvořit nadřád, který zůstane neznámý a do kterého povoláme ty zednáře vysokého stupně, které vybereme. S ohledem na naše zednářské bratry musí tito mužové přísahat nejstriktnější tajnost. Skrze tento nejvyšší řád budeme ovládat celé svobodné zednářství, stane se jedním mezinárodním centrem, o to mocnější, že jeho existence bude neznámá."

Tři světové války

Jako většina okultistů měl i Albert Pike "duchovního průvodce", který mu poskytoval "moudrost" ohledně způsobu dosažení Nového světového řádu. Jednu zprávu, kterou obdržel od svého průvodce, popsal v dopise, který adresoval Mazzinimu, z 15. srpna 1871. Tento dopis detailně líčil plány na tři světové války, které byly považovány za nezbytné, aby mohl být nastolen Jednotný světový řád, a my můžeme jen obdivovat, s jakou přesností zde byly předpovězeny události, které se později staly. Na krátkou dobu byl tento dopis vystaven v Britské muzejní knihovně v Londýně a byl okopírován Williamem Guy Carrem, bývalým důstojníkem rozvědky Kanadského královského námořnictva.

"První světová válka musí být vyvolána, aby bylo Illuminátům umožněno odejmout moc ruským carům a utvořit z této země pevnost ateistického komunismu. K podnícení této války budou použity nesrovnalosti mezi britskou a německou říší, vyvolané agenty Illuminátů. Na konci této války bude ustanoven komunismus, který poslouží k zničení ostatních vlád a k oslabení různých náboženství."

Studenti historie rozpoznají, že političtí spojenci Anglie na jedné straně a Německa na straně druhé (spojenectví vytvořené v letech 1871 až 1898 Otto von Bismarckem, kolegou Alberta Pika), byli klíčoví ve vyvolání první světové války. Ve Fatimě, roku 1917, před koncem této války a před bolševickou revolucí v Rusku, předpověděla Panna Marie (Fatimské zjevení, pozn. PP) vzestup Ruska jako velmoci, která bude Bohem použita k trestání odpadlického světa.
"Druhá světová válka musí být podnícena využitím rozdílů mezi fašisty a politickými sionisty. Tato válka musí být vyvolána, aby byl zničen nacismus a aby byl politický sionismus dostatečně silný k vytvoření svrchovaného státu Izraele v Palestině. Během druhé světové války se musí stát mezinárodní komunismus dost silný na to, aby vyvážil křesťanství, které bude poté omezováno a drženo pod kontrolou do doby, než jej budeme potřebovat pro závěrečné sociální kataklyzma."

V roce 1917 předpověděla ve Fatimě Panna Marie konec první světové války a příchod druhé. Po této druhé světové válce zesílil komunismus natolik, že začal zabírat slabší vlády. V Potsdamu roku 1945, na jednání mezi Trumanem, Churchillem a Stalinem, byl Rusku přidělen kus Evropy, a válka s Japonskem navíc pomohla nahrnout vlnu komunismu do Číny.

"Třetí světová válka musí být podnícena využitím rozdílů způsobených agenty Illuminátů mezi politickými sionisty a vůdci islámského světa. Válku bude nutné vést tak, aby se Islám (muslimský arabský svět) a politický sionismus
vzájemně zničily. Mezitím budou ostatní národy, opět rozděleni v tomto tématu, donuceni bojovat až do bodu úplného fyzického, morálního, duchovního a ekonomického vyčerpání... Vypustíme nihilisty a ateisty a vyprovokujeme ohromné sociální kataklyzma (rozvrat), které ve vší své hrůze jasně ukáže všem národům, jaké jsou následky absolutního ateismu - původ krutostí a nejkrvavějšího běsnění. Pak všude občané, nuceni bránit se před světovou minoritou revolucionářů, vyhladí ty ničitele civilizace a většinová populace, rozčarovaná z křesťanství, jehož deistický duch bude od té chvíle bez směru či možnosti cesty, bude prahnout po ideálu, ale aniž by věděla, kterým směrem upřít své uctívání, obdrží pravé světlo skrze univerzální vyjevení čisté doktríny Lucifera, konečně vynesené ven široké veřejnosti. Toto vyjevení bude možné následkem všeobecné reakce, která bude následovat po zničení křesťanství a ateismu, kdy obojí bude poraženo a vyhlazeno současně."

Od teroristických útoků 11. září 2001 zesilují události v Blízkém východě nepokoje a nestabilitu mezi Židy a Araby. To je zcela v souladu se záměrem vyvolat třetí světovou válku, která má proběhnout mezi těmito dvěma etniky a jejich spojenci na obou stranách. Tato třetí světová válka má stále přijít a události poslední doby nám naznačují, že není daleko.

Skutečná síla za svobodným zednářstvím

14. června 1889, dva roku před svou smrtí, pronesl Pike následující proslov pro Nejvyšší zednářské rady světa, které se setkaly v Paříži: "To, co musíme říkat davu, je: 'Uctíváme Boha, ale je to Bůh, který je zbožňován bez pověr.' " "Vám, svrchovaným vyšším inspektorům (33. zednářský stupeň), říkáme toto, což můžete zopakovat bratrům 32., 31. a 30. stupně: 'Zednářské náboženství má být, všemi zasvěcenci vysokých stupňů, udržováno v
čistotě luciferiánské doktríny.' "

"Kdyby Lucifer nebyl Bůh (neboli "Adonai", hebrejské slovo pro "Pána", které představuje Jahveho, Boha Izraele, jehož jméno nevyslovují), jehož činy dokazují jeho krutost, zrádnost a nenávist k člověku, barbarství a odpor k vědě, copak by jej Adonai a jeho kněží pomlouvali?

Ano, Lucifer je Bůh, ale bohužel Adonai je také Bůh. Neboť věčný zákon je takový, že nemůže být světla bez stínu, krásy bez ošklivosti, bílého bez černého, neboť absolutno může existovat jen jako dva Bohové, když temnota je nezbytná, aby sloužila světlu jako kontrast, stejně jako socha potřebuje podstavec nebo lokomotiva brzdu..."
"...Tedy, doktrína satanismu je kacířská; totiž pravé a čisté filosofické náboženství je víra v Lucifera, toho rovného Adonaiovi; ale Lucifer, Bůh Světla a Bůh Dobra, bojuje o lidstvo proti Adonaiovi, Bohu temnoty a zla."


"Jen já vám mohu pomoci"

Panna Marie, při svém zjevení ve Fatimě roku 1917, předpověděla mimo jiné vzestup Ruska a s ním komunizmu. Ale dala světu také paprsek naděje, žádajíc o dobrotu, modlitbu a zasvěcení Ruska jejímu Neposkvrněnému srdci. Zdůraznila, že potíže, které postihnou lidskou rasu budou tak neblahé, že nebude možné žádné lidské řešení. A řekla:
"Jen já vám mohu pomoci." Tedy pouze obrácením se na pravou cestu Světla, respektive k Bohu, můžeme předejít naplnění plánů Nového světového řádu v jejich finální podobě. Pokud ne na úrovni celosvětové, pak určitě na úrovni jednotlivců. Volba je na každém z nás.

Zdroje
1. FINAL WARNING: A HISTORY OF THE NEW WORLD ORDER CHAPTER ONE THE ILLUMINATI (Poslední varování: Dějiny Nového světového řádu, kapitola 1
- Illumináti)
https://www.google.ca/search?q=cache:Rc29RJMafkgC:carbonflux.org/911/History%2520of%2520Illuminati.pdf+albert+pike+mazzini&hl=en

2. Guerre: Islam Découverte (War: Islam Uncovered) (Válka: Islám
odhalen)
https://www.le-carrefour-de-lislam.com/Lucifer/Luciferien.htm

3. THE INCREDIBLE SATANIC VISION - Christian Updates - New World Order.
(Neuvěřitelná satanská vize - Křesťanské poznámky - Nový světový řád)
https://www.cuttingedge.org/news/n1015.html

4. New World Order 2002? (Nový světový řád 2002?)
https://www.tribulationalinstitute.com/Powerpoint/New%20World%20Order%202002.htm

5. Conspiracy and the Choice of Ideologies (Spiknutí a výběr ideologií)
https://www.gold-eagle.com/gold_digest_99/kutyn021699.html

Zdroj
Překlad a úpravy: Jaroslav Losos 2002