Vláda schválila novelu zákona o Vojenském zpravodajství. Rozvědka dostane možnost instalovat do sítí „nástroje detekce“. V praxi to znamená citelný zásah do provozu sítí.

24.03.2020

Tak trochu stranou mediální pozornosti zůstalo usnesení Vlády ČR ze 16. března, kterým se schvalují změny v zákoně č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství. V jeho rámci má tato tajná služba získat nové pravomoci v oblasti kybernetické obrany České republiky. 

Patrně nejzásadnější část návrhu zákona, předloženého ministrem obrany Lubomírem Metnarem, se týká používání "technických prostředků kybernetické obrany" ve veřejných sítích. 

Co si pod tímto termínem máme představit a kam novela zákona míří?

Návrh zákona je reakcí na Akční plán k Národní strategii kybernetické bezpečnosti České republiky na období let 2015 až 2020, schválený vládou v květnu 2016. 

Ministr vnitra byl v jeho rámci pověřen přípravou podmínek pro kybernetickou obranu ČR. Jedním z úkolů je například vybudování Národního centra kybernetických sil.

Nové nástroje pro sledování v síti

Pro nás jsou zajímavé především "nástroje detekce", které jsou v předkládací zprávě popsány následovně: 

"Nástroje detekce budou umísťovány v určených bodech veřejných sítí elektronických komunikací, přičemž povinnost zřízení rozhraní pro toto umístění bude právnickým nebo podnikajícím fyzickým osobám zajišťujícím veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací ukládána rozhodnutím vydaným Ministerstvem obrany."

Z popisu plyne, že se bude jednat o síťové zařízení, které bude tajná služba moci připojovat do veřejných sítí. 

Provozovatel takové sítě bude muset poskytnout patřičnou součinnost - tedy zejména připravit ve stanovené lhůtě rozhraní dle požadavků.

Zpravodajské služby mohou "zasahovat do základních práv a svobod, zejména v oblasti ochrany soukromí, osobních údajů". 

Samozřejmě to nemají činit kdykoli a kdekoli, ale pouze v odůvodněných případech.

V předkládací zprávě je také zmíněno, že zásadní připomínky k návrhu vznesly Hospodářská komora České republiky a Česká advokátní komora. 

Obsah zákona je dle nich "zcela zjevně v rozporu s požadavky na regulaci státní moci"


Zdroj