Zásadní a přelomový projev Tomia Okamury na 

13.07.2019

Vážení a drazí přátelé, vážení hosté, dámy a pánové, členové SPD, kteří se účastníte dnešní naší celostátní konference, dovolte mi, abych zde v úvodu poděkoval všem našim příznivcům a voličům, kteří ve volbách do Evropského parlamentu dali důvěru našim kandidátům. Děkuji všem, kteří v průběhu kampaně pracovali a pomáhali volebnímu výsledku našeho hnutí. Samozřejmě gratuluji oběma našim zvoleným zástupcům, kteří v tuto chvíli již jsou součástí vlastenecké frakce stran v Evropském parlamentu a pracují zde na naplnění našich politických cílů.

Pracují přesně v souladu s heslem, které je napsáno v čele naší konference a které bylo i ústředním tématem naší volební kampaně. Je to heslo: Česká republika na prvním místě. A naši europoslanci, pan generál Blaško a pan doktor David, budou nekompromisně hájit zájmy České republiky. Volby do Evropského parlamentu prokázaly, že navzdory pokusům o rozbití hnutí máme své pevné místo v české politice a máme své pevné voličské jádro. Jsme neústupní ve svém programu a naši političtí protivníci, kteří nás chtěli vidět rozpadlé a slabé, zuří vzteky. Jsou agresivní, vulgární a sprostí. Hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) je hnutí vlastenecké a lidové. Málokteré slovo dnes vzbuzuje mezi nadnárodními elitami takovou zuřivost jako vlastenectví.Bývalý předseda evropské komise Juncker řekl jasně, že pojem vlastenectví a vlast je třeba vymýtit. Myslím, že není více názorný příklad než tento citát, pokud chceme definovat, kdo je našim politickým protivníkem. Dnešní svět charakterizuje politický střet globalistů a vlastenců. Naše hnutí se otevřeně a hrdě hlásí k vlastenectví. Vlastenectví pro nás znamená, že chráníme naše rodiny a chráníme zájmy země, ve které žijeme. Být vlastencem by mělo být normální součástí života českého občana. Bohužel být vlastencem dnes vyžaduje opět především odvahu. Znamená to postavit se na odpor elitám usilujícím o globální zisk a globální moc. Ve svém boji proti vlastencům mají tyto elity k dispozici obrovské prostředky, které využívají k politické korupci v jednotlivých zemích a k mediální manipulaci. Naši protivníci mají k dispozici téměř vše. Schází jim pouze jedna jediná věc, a tou je pravda. Ve svém vlastenectví se naše hnutí hlásí k odkazu našich předků, jakými byli František Palacký, Karel Havlíček Borovský, Alois Rašín, Viktor Dyk a především Tomáš Garrigue Masaryk. Vážíme si všech těch, kteří v naší historii pokládali životy za svobodu a suverenitu naší země. Považujeme to za zásadní odkaz, který jsme v našem programu povinni zachovávat. Pokud zapomeneme na vlastenecký odkaz předků a přestaneme myslet na to, kde a jak budou žít naše děti a vnuci, přestaneme být národem, a staneme se pouze stádem spotřebitelů a pracovní síly v zájmu globálních elit.V našem programu bude mít vždy zvláštní místo postavení a ochrana rodiny. Rodina je pilířem přirozených hodnot a zaslouží si mimořádnou ochranu a sociální podporu ze strany státu. Vlastenecká politika musí mít i svůj ekonomický a sociální rozměr. Naše hnutí se otevřeně hlásí k ochraně ekonomických zájmů českého státu a otevřeně se hlásíme k ochraně a podpoře českých firem a českých podnikatelů. Síťová odvětví jako jsou ropovody, plynovody, vodní zdroje a podobně, na nichž závisí celý národ, musí být pod kontrolou státu nebo obcí. Stát musí garantovat potravinovou bezpečnost země, energetickou bezpečnost a musí garantovat, že české podnikatelské prostředí nebude ničeno v zájmu nadnárodních společností. Národní surovinové bohatství musí být plně využíváno především v zájmu občanů této země. Odmítáme tržní ekonomiku ovládanou nadnárodními společnostmi. Nebojíme se říct, že v této zemi by měla být tržní ekonomika národní a měla by sloužit občanům této země. Každý, kdo obhajuje dnešní situaci, kdy se ročně z této země vyvádí stamiliardové zisky nadnárodním společnostem, které jsou z významné části tvořeny nízkou mzdou našich lidí, je politický protivník našeho hnutí. Pouze národní přístup k ekonomice, vědě, vzdělání umožní změnit strukturu českého průmyslu na průmysl produkující finální výrobky vysoké technické úrovně a přidané hodnoty. Jiná cesta není. Jinak budeme nadále zůstávat producenty komponentů, které budou finalizovat německé, francouzské a další firmy. Takzvaná globální tržní ekonomika je ve skutečnosti pouze moderní formou ekonomického imperializmu a kolonializmu.Vážení přátelé, uvedl jsem, že naše hnutí je lidové. Demokracie by měla chránit především práva těch, kteří se mohou bránit nejméně. Jsme hnutí těch, kteří chtějí poctivě pracovat a férově podnikat. Denně se na nás obrací lidé, kteří se v naší zemi nemohou domoci spravedlnosti, a to ve všech sférách práva od trestního, po občanské a firemní. Žijeme v zemi, kde nemít dost peněz znamená v praxi menší šanci domoci se svých práv. Bohužel žijeme v zemi, kde peníze znamenají peníze a moc znamená právo. To není demokracie, v zájmu, které šli před třiceti lety lidé v České republice do ulic. Statisíce lidí v naší zemi jsou v dluhové pasti. Jsou v dluhové pasti proto, že zákonodárci léta podporovali lichváře a exekutory a statisíce lidí se neměli šanci bránit ani proti nejhorším lichvářským a naprosto nemorálním excesům. Tyto excesy podporovaly soudy svými exekučními rozsudky za lichvářské dluhy a zcela pomíjely základní právní zásadu, že právní akt, který odporuje dobrým mravům, musí být neplatný. Na dluzích, exekucích a lichvě dodnes parazituje i státní mašinérie svou jednadvaceti procentní sazbou daně z přidané hodnoty. Vyřešení dluhových pastí je jednou z našich priorit. Cílem musí být vždy vyrovnání závazků, které by sociálně nelikvidovalo dlužníka. Jeden z našich návrhů je proto změnit zákonné pořadí splácení dluhů tak, že splátky hradí především původní dluh a až následně další poplatky. Současně chceme zakázat tzv. úroky z úroků. Navrhujeme jasnou definici lichvy. Bez jasné definice, co lichva je a není, nelze s lichvou a lichváři účinně bojovat. Výhrady našich politických protivníků, že se tím lichvářské půjčky vytlačí mimo systém, jsou úsměvné. Přesně to je třeba. Je třeba, aby člověk, lichvář, který přivede do neštěstí své dlužníky, byl odsouzen, zavřen a závazky jeho dlužníků prohlášeny za neplatné. To je přece mravné, logické a správné. Je to ale zároveň předmětem těžkého politického boje v systému, kde, jak jsem uvedl, peníze znamenají moc a moc znamená právo. Boj proti lichvě, je bojem proti podstatě tohoto asociálního systému.Připravili jsme návrh zákona, který vrací výkon exekucí zpět do pravomoci soudů a soudních vykonavatelů. Zákon by měl tak ukončit hanebnou éru exekucí v zájmu lichvářů. Každý občan musí mít férovou šanci své dluhy zaplatit a musí být ochráněn před parazity, kteří na jeho situaci chtějí profitovat.Chceme věnovat významnou pozornost právní pomoci lidem. Inspirování Slovenskem připravujeme zákon, kterým bychom v České republice zřídily centra právní pomoci občanům, a to jak v případě dluhů nebo i v dalších problémech, krizových situacích a sporech, kde je zřejmé, že finanční náklady na právní pomoc by vysoce překračovaly možnosti občana. Musíme zvýšit schopnost právní obrany pro invalidy, penzisty, kteří často ze sociálních důvodů na svá práva rezignují.Již jsem zdůraznil, že našim klíčovým programovým bodem je podpora a ochrana rodiny. Bez podpory tradiční rodiny s dětmi, nemá náš národ budoucnost. Podpora pracujících mladých rodin s dětmi, znamená i řešení bilance prostředků na zajištění penzí. Na penze si nestřádáme, na penze nám průběžně platí naše děti ze svých mezd. To je jednoduchá pravda, a proto se musíme postarat, aby v této zemi vyrůstaly pracovité, vzdělané a šikovné děti. Na tomto místě se chci obrátit na mladou generaci. To, co nabízíme mladé generaci je podpora k jejich životnímu a pracovnímu uplatnění. Nabízíme podporu Vašim mladým rodinám, nabízíme podporu každému mladému člověku, který hledá smysluplné uplatnění ve svém životě a práci. Nenabízíme mu legalizaci drog, útěk od povinností, odpovědnosti a prožití života beze smyslu. Svedeme velký zápas o mladou generaci, která se musí stát budoucností této země.
Nestydíme se dát přívlastek sociální k naší politice. Jsme hnutí, které myslí na sociálně slabé. Myslíme na ty, kteří celý život poctivě pracovali a nyní mají problém žít s nízkým důchodem. Navrhli jsme, a znovu budeme prosazovat, legislativu zvyšující malé důchody a systémově garantující důstojný život lidí v sociálně ohrožených skupinách. V naší zemi více jak polovina seniorů trpí pocitem osamění. Chci jim z tohoto místa říct: naše hnutí je s Vámi a neopustí Vás.Spolehnout se na naši podporu mohou také zdravotně hendikepovaní občané. Síla a kvalita života země se musí měřit právě tím, jak dokáže pomoci těm, kteří jsou hendikepovaní. Je pro nás nepřijatelné zpochybnění systému veřejné zdravotní péče a penzijního systému.Ptáte se, kde na tuto politiku vezmeme prostředky, když odmítáme zvyšování daní a zadlužování země? Je to prosté, tato země musí řádně hospodařit. Nekupujme zbytečné expediční zbraně, nefinancujme politické neziskovky, seberme dotace solárním baronům, zaveďme stop stav na náklady státní administrativy a správy, a především přestaňme dávat peníze lidem odmítajícím práci.Ani podpora mladých rodin nesmí být výhradně plošná. Podporovat musíme pracující rodiny, a nikoliv rodiny, kde se odpor k práci, vzdělání a dobrým mravům dědí jako součást životní strategie. Není to žádná pohrůžka, ale říkám všem, tzv. nepřizpůsobivým občanům, ve skutečnosti mimořádně přizpůsobivým, že politický úspěch našeho hnutí znamená pro Vás konec zlatých časů. Nabídneme Vám nekompromisně jinou životní strategii. Tou je respektování práva, a práce za spravedlivou mzdu. Pokud v tom někdo vidí z naší strany projevy nenávisti, xenofobie nebo rasismu, měl by jít zaklepat na dveře nejbližšího blázince. Pokud někdo říká, že lidé mají právo nepracovat, když nechtějí, mohu s tím souhlasit, ale dodám, že v tom případě nemají nárok na komfort hrazený z daní těch, kteří poctivě pracují a podnikají.Vážení přátelé, opakuji, jsme lidové hnutí, nejsme elitářský klub. Staráme se o starosti těch, kteří se každodenně snaží zajistit své rodiny. Nejsme hnutí elitářů, kteří odtrženi od každodenních starostí lidí přemýšlí, jak řídit tento svět. Pohrdáme těmi, kteří pohrdají obyčejnými lidmi.Naše hnutí dlouhodobě prosazuje přímou demokracii. Prosazujeme přímou demokracii, kde bychom maximalizovali právo lidí přímo a závazně rozhodnout, kdo je bude zastupovat nebo přímo a závazně rozhodnout, jak se budou řešit důležité otázky země a života lidí. Není to nic, co by v praxi nefungovalo. Prezident Masaryk chtěl mít z Československa zemi, která by se řídila švýcarským vzorem. V otázce přímé demokracie chceme fakticky totéž. Prosazujeme zvýšení odpovědnosti politiků za výkon své funkce. Je potřeba jasně vědět, kdo je odpovědný za tunelářské kauzy, zjevná pochybení soudů, prolobované zákony, které okrádají lidi. Podpora fotovoltaických baronů, je přece legalizovaný zločin. Každý z nás, každý měsíc platí několik set korun ve svých účtenkách za elektrickou energii těmto lidem, kteří si díky prodejným politikům udělali ze státu nástroj svého podnikání. Stát musí sloužit veřejnému zájmu, a nikoliv lobistickým skupinám.Prosazujeme odvolatelnost politiků, v případě, že zradí svůj program a podvedou své voliče. Součástí našeho programu bude i nadále zpětné prokázání majetku nad hranici 20 miliónů. Co bylo ukradeno, musí být vráceno. Není to žádná retroaktivita práva, nýbrž jde o základní uplatnění principu, že nemůže být prospěch z trestné činnosti. Velmi kriticky se v tomto případě díváme na praxi minulých let, na privatizační proces a právní stav, ve kterém tento privatizační proces probíhal. Odmítáme idealizaci privatizačních procesů v tzv. devadesátkách. Ano, miliony lidí dostaly příležitost rozjet své podnikání, ale zároveň politicko-mocenské skupiny rozkradly bohatství této země a předali ji do rukou nadnárodních korporací.
Každý, kdo nelegálně přišel ke svému majetku a každý, kdo při jeho získání porušoval zákon, musí vědět, že hnutí SPD žádá jeho zdanění, náhradu nebo vrácení. To není nic jiného než spravedlnost.Naše hnutí bude tvrdě bránit restitučnímu prolomení Benešových dekretů. Pochybná restituce majetku rodu Walderode naznačuje reálné nebezpečí, že dojde k situaci, kdy rodiny a rody kolaborantů budou žádat miliardy od České republiky. Vznikla paradoxní situace, že spolupracovník abweru Walderode dostává miliardy od České republiky, ale Česká republika se bojí uplatnit v Německu válečné reparace. To vše s podporou či apatickou odevzdaností většiny politiků ANO, ČSSD, TOP 09, KDU-ČS, STAN a ODS.Naše hnutí odmítá vytvoření jednotného evropského státu. Podporujeme spolupráci evropských národních států. Je to přece jednoduché, jednotný evropský stát znamená zánik České republiky a my jsme přesvědčeni, že Česká republika je stále zásadní instrument k ochraně práv našich občanů. Globalistické koncepci jednotného evropského státu a multikulturního evropského národa se budeme důsledně bránit. Chceme přeměnu Evropské unie ve společenství národních států. Nepůjde-li to jinak, pak ve spolupráci s vlasteneckými stranami dalších evropských stran, budeme organizovat hromadný odchod našich zemí z EU.
Chceme politicky posilovat spolupráci zemí ve střední Evropě. Usilujeme zde o blízkou, politickou i bezpečnostní spolupráci. V modelu V4+ máme řadu blízkých politických zájmů. Naše blízká spolupráce může být zárukou, že odoláme politickému hegemonismu tandemu současné Francie a Německa i případným krizovým scénářům na východ od našich hranic. Naši občané si musí uvědomit, že regulační a dotační systém Evropské unie je kromě jiného příčinou našich problémů, které máme v kvalitě potravin i v celkovém stavu našeho zemědělství a venkova obecně.O podpoře venkova se mnoho mluví a ve skutečnosti máme řadu míst, odkud odchází lidé, míst, které ekonomicky i kulturně umírají. Dotační a regulační politika EU v zemědělství má na svědomí i negativní jevy, které ovlivňují kvalitu našeho životního prostředí. Jde především o nevhodnou strukturu zemědělské výroby a ohrožení schopnosti krajiny zadržovat v půdě vodu. Chováme se k zemědělské půdě a krajině tak, abychom získali dotace, místo abychom se chovali jako skuteční hospodáři.Vážení přátelé, naše hnutí odmítá politiku diktátu menšin, politiku takzvané politické korektnosti a liberalismu. Jsme přesvědčeni, že tyto politické trendy dnes ohrožují demokracii v Evropě, svobodu a bezpečnost občanů. Takzvaní liberálové nás nutí zahodit své kulturní a hodnotové tradice. Nutí nás přestat dělat rozdíly mezi přirozeným a nepřirozeným a mezi dobrým a špatným. Předkládají nám myšlenku, že být svobodný znamená nemít především žádné povinnosti. Současný evropský liberalismus je cesta do globálního otroctví. Otroctví, kde se člověk nebude moci opřít o svoji rodinu, o své úsudky a o svůj národ.Součástí tohoto liberalismu je i politika podporující migraci a islamizaci Evropy. Nikdo a nic nás v SPD nepřinutí, abychom tyto dvě věci akceptovali. Považujeme je za nástroj zániku naší kultury a evropské civilizace vůbec. Pokud říkáme, že hájíme naše kulturní tradice, naše národní zájmy, neznamená to přece, že se nenávistně k někomu vymezujeme. Jednoduše říkáme, co v naší zemi chceme a nechceme. Máme na to právo, protože tohle je naše země.Vážení přátelé, žijeme v zemi, kde probíhá téměř permanentní vládní krize. Naše hodnocení této krize je velmi jednoduché. Příčinou je vznik vládní koalice, jejíž součástí se stala ČSSD. Tato vládní koalice vznikla proto, že předseda vítězného hnutí ANO se chtěl zavděčit vedení Evropské unie a chtěl si zajistit klid od elit v Bruselu.Je velkou mediální lží, že hnutí SPD usilovalo za současné situace o vstup do vlády. Nikdy tomu tak nebylo. Naše politika je stále stejná. Chceme prosadit v prvé řadě náš program, který jsme slíbili našim voličům. Respektujeme výsledek voleb a zároveň jsme nepovažovali a nepovažujeme za vhodné vstoupit do vlády s obviněným premiérem. Proto jsme navrhovali a navrhujeme rozumné řešení, které vede k prosazování programu SPD - na základě politického programového kompromisu podpořit vládu odborníků, kterou by sestavil vítěz voleb hnutí ANO. Čas nám dal a dává za pravdu, že se jednalo a jedná o politicky optimální řešení. Je odpovědností premiéra Babiše, že toto řešení nezvolil. Nezvolil ho z obavy z majdanu, který mu budou organizovat různé neziskové organizace, paradoxně stejné, kterým nemá odvahu vzít peníze ze státního rozpočtu.
Pan premiér se mýlí, že se majdanu vyhne. Bude mít dál nestabilní vládu a majdan získá navíc. Získá ho navíc, protože existuje jednoduché pravidlo. Co bruselské elity na 100 procent nekontrolují a neřídí, to ničí. Naše hnutí, jak jsem řekl, má jasný politický plán, jak vyjít z vládní krize. Součástí tohoto plánu je i plný respekt k ústavní pozici prezidenta země. Jeho roli v politickém životě České republiky vnímáme jednoznačně pozitivně a pro SPD je klíčovým politickým partnerem.
Naše hnutí se začne připravovat na krajské volby v roce 2021. Myslím, že je naším základním úkolem rozvinou naši práci v regionech, otevřít naše hnutí pro vlastenecky smýšlející občany, získávat lidi odpovědné, pracovité, získávat vlastence, kteří mají čest, hrdost a odvahu. Pokud odkážeme zapojit do našeho hnutí takové lidi, nedokáží nás naši političtí protivníci rozložit, umlčet, a především politicky porazit. Mohu slíbit našim regionálním klubům plnou podporu předsednictva v rozšiřování činnosti hnutí v regionech. Zároveň, a to jsem zdůraznil na regionálních konferencích, budeme bránit jednotu hnutí. Budeme ji bránit vůči těm, kteří oslabují obranu hnutí a pod falešnou záminkou demokratizace chtějí oslabovat pravomoci hnutí. Potřebujeme mít silnou a funkční organizační strukturu, neboť budeme čelit velkému mediálnímu tlaku i zcela otevřeným pokusům směřovat proti nám činnost státní správy. Příkladem těchto věcí je činnost České televize a Ministerstva vnitra. Myslím, že je třeba si povšimnout té mediální i verbální exploze našich politických protivníků. Nenecháme se zastrašit. Nenávistné výstupy ideologických fanatiků globalismu a liberalismu, jsou nejlepším důkazem, že svoji práci děláme dobře.
Vážení přátelé, těším se na další spolupráci s Vámi. Chci Vám ještě jednou všem poděkovat za Vaši práci pro hnutí. Nejsme sami, jsme dnes pevnou součástí společenství vlasteneckých stran států Evropy. Společně s Matteem Salvinim, Marine Le Penovou a dalšími vlastenci budeme bránit svobodu a demokracii Evropy a zájmy České republiky. Budeme bránit a chránit naše občany.

Tomio Okamura


Q.S.

Nejsem přesvědčen, že lze něco změnit uvnitř  prohnilé totalitní EU..... a nejsem přesvědčen, že SPD jde tou správnou cestou v personální politice... Jinak lze s většinou řečeného souhlasit. Jak dokážete přetavit slova v činy, ukáže čas.