Už to vypilovali, teď se budou zvedat pařáty.

21.02.2024

Možná jste také četli lži mainstreamových propagandistů, kteří tvrdí, že nové dokumenty WHO nepřináší žádnou diktaturu a nenarušují suverenitu. Jenže to není ani v nejmenším pravda a poslední verze změn MZP z roku 2005 to jen potvrzuje.

Děsivé je už jen pomyšlení, jak široce budou tato pravidla zneužitelná. 

Nebude to pouze v oblasti zdravotní, ale i klimatické, což je možná dokonce mnohem pravděpodobnější záminka pro příští WHO vyhlášenou krizi.

Stále nějak nedokážu pochopit, že se najde tolik odborníků z řad právníků, kteří k tak nebezpečnému dokumentu mlčí. Čest těm, kteří se nebojí ozvat, ale, bohužel, jsou v menšině.

Jak jste zde již byli informováni dříve, tak tento týden probíhá další jednání stran obou dokumentů na půdě WHO v Ženevě. 

Jejich podoba se neustále mění a je zajímavé, že některá příliš křiklavá nařízení po humbuku odstranili, aby je tam nyní, kdy se již téměř nikdo o tyto dokumenty nezajímá, opět vrátili.

Jde například o článek, kterým WHO zaručuje lidská práva. 

Ten byl nejprve vyškrtnut, aby byl po bezpočtu připomínek navrácen – a nyní byl opět v tichosti vyškrtnut.

Nebudu vás zdržovat zdlouhavými povídačkami a přejdu rovnou na některé sporné body v aktuálně platných změnách Mezinárodních zdravotních předpisů.

Umíte-li anglicky a máte-li zájem o detailnější studium nových předpisů, dokument najdete zde jako soubor PDF.

Následující informace ze shrnutí navrhovaných změn je třeba vždy chápat tak, že nejde jen o pandemie v tradičním slova smyslu, ale také o přenesení odpovědnosti za klimatická opatření na lékařské byrokraty WHO.

Dále již tedy to nejdůležitější z celého aktuálního 80stránkového dokumentu:

článek 1 , definice,

Zde navrhované změny stanoví odstranění omezení závaznosti doporučení WHO:

"Stálé doporučení" je nezávazné doporučení WHO pro určitá přetrvávající rizika pro veřejné zdraví v souladu s článkem 16 o vhodných opatřeních v oblasti veřejného zdraví, která mají být uplatňována běžně nebo v pravidelných intervalech k prevenci nebo kontrole mezinárodního šíření nemocí a k minimalizaci narušení mezinárodní dopravy;

"Předběžné doporučení" je nezávazné doporučení vydané WHO v souladu s článkem 15 pro časově omezené, na riziko specifické použití v reakci na mimořádnou situaci veřejného zdraví mezinárodního významu, k prevenci nebo kontrole mezinárodního šíření nemocí a k minimalizaci narušení mezinárodní dopravy;

Jak tedy vidíte, v obou případech je vyškrtnuto slovo "nezávazné" – to tedy znamená, že doporučení bude závazné. 

Pokud by nebylo, pak by nic nevyškrtli.

Kladivo lze nalézt v navrhovaných změnách článku 3, Zásady:

1. (1) Tyto předpisy jsou prováděny s plným respektem k důstojnosti, lidským právům a základním svobodám osob založené na zásadách rovnosti, inkluzivity a soudržnosti a v souladu se společnou, ale odlišnou odpovědností smluvních států,…

WHO by tedy podle nové verze mělo být dovoleno podkopávat lidská práva, důstojnost a základní svobody, místo toho nám nabízí "inkluzivitu a soudržnost."

Jak si to vysvětlit? 

Jednoduše tak, že do vás budou mít možnost – třeba i násilím – vpíchnout jakoukoli látku s odkazem na nutnost "soudržnosti" – tedy musíte být solidární a nastavit rameno tak jako ostatní. 

Tentokrát již bez možnosti odvolávat se na vaše lidská práva a nikdo nemusí dbát na vaši důstojnost.

Zkušenosti s pandemickými opatřeními v mnoha zemích světa však ukazují velmi jasně, kam až umí někteří diktátoři zajít. 

To, co se dělo v zemích, kde se vytvářely jakési koncentráky (Austrálie, Čína apod.) by se mohlo stát zcela běžným "opatřením" všude.

Článek 4, Příslušné orgány

Každý smluvní stát určí nebo zřídí subjekt s rolí národního kontaktního místa pro MZP a orgány odpovědné v rámci své příslušné jurisdikce za provádění zdravotnických opatření podle těchto Pravidel. WHO bude poskytovat technickou pomoc a spolupracovat se státy, které jsou stranami úmluvy, v budování kapacit národních kontaktních míst a orgánů MZP na žádost smluvních států.

Kromě toho by každý smluvní stát měl informovat WHO o zřízení svého národního příslušného orgánu odpovědného za celkové provádění MZP, který bude uznán a bude nést odpovědnost za funkčnost a plnění dalších závazků MZP.

Zde je návrh nového pravidla, které navazuje na výše zmíněné:

Státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, by měly uzákonit nebo upravit legislativu tak, aby poskytovala národní zaměření MZP s pravomocí a prostředky k výkonu jejich funkcí, jasně definující úkoly a funkce tohoto subjektu s rolí Národního kontaktního místa MZP při plnění závazků vyplývajících z těchto předpisů.

V podstatě tak bude mít WHO všude svůj orgán, který bude dohlížet na plnění nařízení, navíc by se vše mělo posvětit v zákonech

článek 12,

Zde začíná změna v nadpisu. 

Namísto:

"Vyhlášení mezinárodní zdravotní nouze"

V budoucnu má být:

"Vyhlášení mezinárodní zdravotní nouze, regionální zdravotní nouze nebo centrální zdravotní pohotovosti"

To dává WHO možnost ovlivňovat přímo odpovědnou domácí (zdravotní) organizaci, i když se o pandemii zatím vůbec nemluví. 

WHO tak může zavádět diktaturu třeba jen při lokální chřipkové epidemii (nebo podezření na ni).

Další kladivo na členské země naleznete v novém článku 13A.

Článek 13A Mezinárodní reakce veřejného zdraví vedená WHO

1. Státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, uznávají WHO jako vedoucí a koordinující orgán pro mezinárodní reakce veřejného zdraví na mezinárodní zdravotní mimořádné události a zavazují se dodržovat doporučení WHO ve svých mezinárodních reakcích v oblasti veřejného zdraví.

3. Ve svém alokačním plánu pro zdravotnické produkty WHO mimo jiné určí příjemce zdravotnických produktů, včetně zdravotnických pracovníků, pracovníků v první linii a zranitelného obyvatelstva a určí požadované množství zdravotnických produktů pro účinnou distribuci příjemcům ve všech smluvních státech. .

5. Na žádost WHO smluvní státy zajistí, aby výrobci na jejich území dodali WHO nebo jiným smluvním státům požadované množství zdravotnických produktů včas, v souladu s pokyny WHO, aby bylo zajištěno účinné provádění alokačního plánu.

Toto je válečná ekonomika, centrálně řízená WHO

A nepůjde pouze o zavedení diktatury, zde si také mohou štědří dárci z Big Pharmy skvěle namazat kapsy, stejně jako zločinci ve WHO, soukromé organizaci Billa Gatese, vedené etiopským zločincem.

Jakmile budou části smlouvy zapracovány do národního – a pravděpodobně i evropského (EU) – práva, bude to, co WHO požaduje, okamžitě použitelné i u nás – a to bez možnosti jakéhokoli odporu.

Žádná vláda nebo dokonce parlament už nebude mít možnost si stěžovat. 

Zde pomůže výhradně vystoupení z WHO, které však nedovolí EU. 

Lze říci, že jsme v pasti.

Jiné země mají alespoň šanci změnit vládu – a s novou vládou vystoupit z WHO. 

To u nás není možné. 

V první řadě vše brzdí EU – a i kdyby ne – pak většina voličů si přeje, aby nám vládly strany které už opakovaně daly najevo, že jsou plně oddané svým loutkovodičům (a to nejen těm v EU a WHO).

Článek 44, spolupráce a pomoc

Jde o plánování, technickou spolupráci, logistickou podporu, mobilizaci finančních zdrojů, mezinárodní koordinaci, apod… 

Článek je velmi dlouhý a asi nejzajímavější jsou následující body:

h) (nové) spolupráce v boji proti šíření nepravdivých a nespolehlivých informací o akcích v oblasti veřejného zdraví, preventivních a protiepidemických opatřeních a aktivitách ve sdělovacích prostředcích, sociálních sítích a dalších prostředcích šíření těchto informací,

i) příprava legislativních návrhů a jiných právních a správních ustanovení k provádění těchto předpisů.

Článek 44 si výslovně klade za cíl omezit svobodu projevu a informací – a dokonce ji v oblasti zdravotní i potírat. 

Tedy nebude zde prakticky možnost beztrestně podávat jakékoli informace, které nebudou v souladu s nařízeními WHO.

Nyní bude možné tyto informace šířit někde zcela mimo internet, snad jen z úst do úst, poštou apod. (pokud nás neuzamknou doma). 

Zveřejnění jiných než WHO podaných informací bude trestné a lze očekávat poměrně drakonické tresty (asi budou různé stát od státu).

Tolik alespoň něco málo z posledního znění MZP. 

Tento týden, kdy se právě kolem těchto dokumentů jedná, takže může dojít k dalším změnám, ale nečekejte, že půjde o změny k lepšímu.

Pandemická smlouva a nové Mezinárodní zdravotní předpisy představují nové mezinárodní byrokratické monstrum.

Zároveň se však jedná o navýšení zdrojů pro WHO, která v zásadě a de facto převezme řízení nových úřadů, které mají být instalovány v členských státech, takže namísto současných 7 000 zaměstnanců WHO, jich tato organizace bude mít více než 100 000.

I to je možná důvod, proč s dokumenty většina politiků souhlasí, zřejmě zde vidí i lukrativní korýtka pro své příbuzné a kamarádíčky.

Předpokládá se, že každý členský stát dosadí asi 500 – zcela jistě velmi dobře placených – zaměstnanců pro práci ve WHO v rámci závazků vyplývajících z pandemické smlouvy.

Vzhledem k tomu, že se členské státy zavazují uznat WHO jako vedoucí a koordinační orgán pro mezinárodní reakce v oblasti veřejného zdraví na mezinárodní zdravotní krizové situace, přičemž WHO má zase právo vyhlásit tyto mimořádné události v oblasti veřejného zdraví, logicky se tímto státy v případě vyhlášené krize vzdávají vlastní suverenity.

Pokud to spojíte s podkopáváním lidských práv a osobních svobod, stejně jako s výslovně požadovaným přístupem omezování svobody projevu, nebezpečí nastolení totalitní světové zdravotní diktatury se kdykoli může stát realitou.

O to problematičtější je skutečnost, že WHO by mohla brzy rozšířit pravomoci, které jí byly svěřeny touto smlouvou, o opatření pro boj proti "změně klimatu," pokud by pouze došla k závěru, že jde také o "mezinárodní zdravotní nouzi."

Tuto klasifikaci dle mého názoru již text smlouvy implicitně umožňuje, minimálně odkazem na program One health (Jedno zdraví).

Ale tyto záměry byly potvrzeny i tím, že zástupci OSN i WHO se již opakovaně zmínili o tom, že klima ovlivňuje zdraví a klimatická nouze by tedy měla být zahrnuta do gesce WHO..

Možná právě tyto změny se tam objeví po jednání v Ženevě, které probíhá tento týden…


Zdroje: 1,2


Q.S.

Past nad nic netušícím a líně se převalujícím lidstvem zaklapává na všech úrovních, ale jistě, dokud se to přímo nedotkne každého jednotlivě, tak to přece není pravda a neexistuje to...

Lidé mají krátkodobou a kaleidoskopicky upravenou paměť...

Ostnatý drát, povinný nástup na rozkaz, tlampače na každém rohu a zákaz mluvit, to jsou znaky lágru.

V tomto případě toho globálně depopulačního.