Vlastenectví a boj za svobodu národa tvoří jedinou pravou podstatu výročí 17. listopadu a to by nemělo být nikdy zapomenuto.

17.11.2019

Dnes je 17. listopad, Mezinárodní den studenstva. Jeho vzniku předcházely události, ke kterým došlo v období 28. 10. do 17. 11. 1939 v naší vlasti, okupované v té době Německem.

28. 10. 1939 se uskutečnila tichá demonstrace u příležitosti 21. výročí vzniku Československé republiky, kterou organizovali z velké části čeští studenti. Vylepovali plakáty s pozvánkou na demonstraci a u pomníků českých osobností kladli věnce s českou trikolórou.

Demonstrace probíhala na Václavském náměstí v Praze. Německé okupační síly tuto demonstraci potlačily. Akce se zúčastnily i jednotky SS.

V pražských ulicích pak probíhali střety českých demonstrantů, ke kterým se připojovali čeští obyvatelé Prahy i mimopražští, s německými bezpečnostními silami, jednotkami SS, německými studenty a německým obyvatelstvem Prahy.

Byl zastřelen 22letý dělník Václav Sedláček a postřelen český student Jan Opletal, který později na své zranění zemřel.

Václav Sedláček měl 4. 11. tichý pohřeb za účasti německých bezpečnostních složek.

O pohřeb Jana Opletala vypukl svár mezi protektorátní správou a studentskou organizací. Protektorátní správa chtěla rakev s Opletalem poslat na Moravu, ze které pocházel. Studenti chtěli k uctění Opletalovy památky uspořádat veřejný pochod na nádraží. 

Organizace pochodu se chopil předseda samosprávy Hlávkových kolejí Maxmilián Martischnig a ředitel Hlávkovy koleje Václav Wiesner.

Pohřeb Jana Opletala se konal 15. 11. za hrobového ticha a za asistence české policie na Albertově.

Při ukládání rakve do auta však zazněla česká hymna. Rakev s ostatky pak byla převezena na nádraží a odeslána na Moravu.

Následovala demonstrace, která se přeměnila v protest proti německé okupaci a střety s německými bezpečnostními složkami.

Následující den 16. 11. proběhla v Berlíně porada za účasti Hitlera a jejím výsledkem byla akce "Sonderaktion Prag vom 17. November 1939".

V noci ze 16. na 17. listopad 1939 byli zatýkáni čeští studenti v Praze, Brně a Příbrami. V Praze byli zatčení studenti drženi v bývalých Dělostřeleckých kasárnách v Ruzyni. Na tomto místě bylo také Němci popraveno děvět představitelů studentských organizací:

JUDr. Jaroslav Klíma - předseda Národního svazu českého studentstva v Čechách a na Moravě

JUC. Josef Adamec - jednatel Národního svazu českého studentstva v Čechách a na Moravě

JUDr. František Skorkovský - předseda zahraničního odboru Národního svazu českého studentstva v Čechách a na Moravě

PhDr. Jan Weinert - předseda Svazu českého studentstva v Čechách

JUC. Bedřich Koula - jednatel Svazu českého studentstva v Čechách

Václav Šaffránek - zapisovatel Svazu českého studentstva v Čechách

MUC. Jan Černý - studentský aktivista

Ing. Marek Frauwirth - studentský aktivista

Doc. PhDr. Josef Matoušek - předseda studentského odboru výboru Národního souručenství.

V následujících dnech bylo 1200 dalších studentů posláno do koncentračních táborů. 35 z nich útrapy koncentráku nepřežilo.

České vysoké školy byly uzavřeny na dobu tří let. Vysokoškolské objekty byly dány k dispozici gestapu, SS, wehrmachtu a německým vysokým školám.

Vlastenectví a boj za svobodu národa tvoří jedinou pravou podstatu výročí 17. listopadu a to by nemělo být nikdy zapomenuto.

50 let po průběhu těchto událostí však kdosi rozhodl, že budou přepsány a výročí 17. listopadu, spojené s bojem za svobodu a suverenitu českého národa bude přeformátováno do oslav naší poroby v podobě rozkradení našeho státu a jeho následného začlenění do Evropské unie.

V Sovětském svazu se stal v té době prezidentem Gorbačov, který neměl zájem na tom, aby východní socialistický blok dále pokračoval. V satelitech Sovětského svazu nastalo rozvolnění a komunistický režim se začal hroutit v Maďarsku, Polsku, ve východním Německu a bylo jasné, že dříve či později bude následovat i Československo.

Většina lidí měla tehdy o západních demokraciích naivní představy a věřila, že ji čeká lepší život a více svobody. Že si bude moci po letech vlády jedné strany svobodně volit své představitele, že bude moci po letech cenzury svobodně a bez obav vyjadřovat svůj názor.

Ti zasvěcení se však připravovali, aby z nadcházejících změn co nejvíce vytěžili.

Disent v Československu nebyl jednolitý. Mezi těmito lidmi byli rovní a rovnější, kteří dostávali podporu především z Německa.

Z Německa dostávaly podporu i některé církevní kruhy a jak se později ukázalo, mnoho lidí v Čechách bylo napojeno na sudetské Němce a sudetoněmecký Landsmanschaft, který si od rozpadu socialistického bloku sliboval návrat do českého pohraničí, převzetí bývalých majetků a připojení tzv. Sudet k Německu.

Do polistopadových vlád se dostávali a dostávají představitelé sudetských Němců (Marksová, Herman, Válková), podporovatelé Panevropy (Petr Fiala) a další lidé, kteří si nepřáli a nepřejí samostatnou existenci Československa ani jeho nástupnické České republiky. 

V jejich představách se má stát zemským státem Německa či pouhým regionem v rámci Evropské unie.

A to vše, aniž by si to čeští občané uvědomovali.

Představitelé mnohých církví, KDU-ČSL a TOP09 byli napojeni na katolickou část sudetoněmeckého Landsmanschaftu Ackermann-Gemeinde (Schwarzenberg, Bělobrádek, Herman), část sociálních demokratů byla napojena na sociálně demokratickou část sudetoněmeckého Landsmanschaftu Selinger-Gemeinde (Rouček a spol.). 

Sudetští Němci začali v České republice znovu křísit sudetoněmecké organizace a na jejím území začala působit i nejradikálnější část sudetoněmeckého Landsmanschaftu Witikobund.

A mnozí podnikavci, kteří dobře věděli, že ve skutečnosti jde o rozvrat České republiky, privatizaci jejího majetku a o odstranění konkurence pro západní podnikatele, se chopili své příležitosti.

A tak byl majetek České republiky rozkraden, její průmyslové podniky byly rozprodány zahraničním investorům, kteří některé z nich záměrně přivedli ke krachu, aby se zbavili konkurence. Většina zlatého pokladu byla rozprodána v době, kdy byla cena zlata nejnižší. 

Většina armády byla rozpuštěna a zbytek byl podřízen německému velení. 

Na českém výsostném území bylo dovoleno zasahovat německé policii. Voda byla prodána či dlouhodobě pronajata zahraničním společnostem, které bohatly z jejího prodeje, aniž by platily za údržbu vodovodních sítí. 

Sudetští Němci, šlechtické rody včetně kolaborantů s nacisty se začali dožadovat navrácení svých majetků.

Církvím byl za kolaborace politických stran ODS, TOP09 a nezařazených politiků "vrácen" majetek, který od zavedení reforem Josefa II. měly pouze ve své správě a vůbec jim nepatřil.

Začala se přepisovat historie - z osvoboditele se stal zločinec a z okupanta přítel.

Z občanů České republiky se stala levná pracovní síla pro Němce. 

České polistopadové vlády - jedna po druhé - zrazovaly své voliče a plnily zadání zahraničních protektorů.

Ale ne všichni tušili, že nejde jen o podřízení našeho státu Evropské Unii pod vedením Německa. Bruselská špička a především sociálně demokratické, zelené, komunistické a liberální strany a některé církve totiž pracovaly pro někoho úplně jiného.

Za OSN se zformovaly síly globálních oligarchů, které se rozhodly zničit národní státy, aby mohly nastolit jedinou globální vládu.

Ukázalo se, že bruselská špička je vlastně okupační správou těchto oligarchů nad evropskými národy.

OSN nastolilo své vládní programy. 

Nejdříve Agendu 21, kterou však mnoho členských států neplnilo. Proto bylo rozhodnuto, že plnění následující Agendy 2030 bude již přísně dozorováno.

A ať volili lidé ve volbách kteroukoli stranu, vždy plnila úkoly globalistů.

Globalisté se rozhodli, že nejdůležitější úkoly této Agendy vtělí do OSN globálních dohod.

A tak odjíždějí premiéři či ministři zahraničí na summity OSN a tam zavazují své národy k plnění smluv, aniž by byly tyto smlouvy na národní úrovni vůbec konzultovány.

Byla tak schválena Pařížská dohoda, Globální kompakt pro migraci, který legalizuje ilegální migraci a diskriminuje původní obyvatelstvo, Globální kompakt pro uprchlíky atd.

OSN používá k prosazování těchto zákonů stále stejnou taktiku. 

Použije neziskové organizace, média, církve, spřátelené politiky a vysoké úředníky a zfanatizovanou mladou gardu, aby vytvořili krizovou situaci. Tím vznikne nátlak na národy, aby ten či onen pakt přijaly.

OSN tak postupovala např. při přijetí Globálních paktů pro migraci a pro uprchlíky.

 • Nejdříve spřátelení politici zařídili válku s režimy na severu Afriky a záměrně vyvolaly bídu a chaos.
 • Na konci roku 2014 a na počátku roku 2015 přestala OSN dodávat jídlo do utečeneckých táborů v Turecku a tím spustila migrační vlnu.
 • Zároveň začala značnou část prostředků přesměrovávat z humanitární pomoci na peněžní pomoc migrantům a uprchlíkům.
 • A ve stejný čas začala OSN a její neziskovky prosazovat, aby migranti a uprchlíci nebyli drženi v utečeneckých táborech, aby jim byl dopřán zcela volný pohyb a aby byli zařazeni do sociálních systémů států stejně jako původní obyvatelstvo.
 • OSN také začala spolupracovat s bankami a s byznysem a rozdávat migrantům a uprchlíkům mobily a platební karty a zajišťovat jim připojení na mobilní a internetové sítě zdarma.
 • Vynaložila mnoho sil na to, aby přemluvila alespoň některé africké státy ke otevření hranic a tím co nejvíce usnadnila cestu k severnímu pobřeží.
 • Zároveň na nesčetných místech v Africe (i jinde) umístila výsadky Mezinárodní organizace pro migraci IOM, která je k OSN přidružená, prosazuje migraci jako lidské právo a uznává jen dobrovolné návraty migrantů. Co podnikají tyto buňky v Africe, si můžeme jen domyslet, ale klobouk dolů před jejich prací. Z Afriky totiž proudí do EU nejenom Afričané, ale i Bangladéšané, Pákistánci, Afghánci a mnohé jiné národnosti, které v Africe vůbec nežijí.

Tím vším si OSN zajistila neustálou mobilitu migrantů a uprchlíků, na základě které nás - spolu s evropskou okupační správou - přesvědčuje, že migrace je nezastavitelná. Hlavně nesmíme uzavřít hranice.

A následuje přijetí Globálních paktů pro migraci a pro uprchlíky.

Plnění těchto paktů je pro členské státy dobrovolné, ale to neplatí pro evropské národy svázané globalistickou bruselskou špičkou. Ta totiž zajistí, že podrobené národy budou dohody plnit ať chtějí či nechtějí. A ať je podepsaly či nepodepsaly. 

Společná evropská azylová agentura EASO se již postará, aby národy, které nepodepsaly Globální kompakt na zlegalizování ilegální migrace, tuto migraci přes EASO stejně zlegalizovaly.

Podobně je tomu s bojem proti klimatu.

OSN panel IPCC prohlásil, že nás ohrožuje globální oteplování a že jeho příčinou je přemíra CO2, způsobená činností člověka (a krav). 

I když byl panel IPCC usvědčen z podvodu (hokejka) a i když mnoho poctivých klimatologů jeho závěry popírá, média tomu nevěnují pozornost. Naopak, média začala podporovat klimatický alarmismus.

 • V prosinci 2015 bylo na OSN konferenci o klimatické změně vydáno provolání, aby OSN panel IPCC vypracoval zprávu, jak klimatické změně čelit.
 • V roce 2017 začala OSN pracovat na Globálním paktu o životním prostředí.
 • V roce 2017 byla rovněž založena nátlaková organizace Extinction Rebellion.
 • V srpnu 2018 začala Greta se svými stávkami před švédským parlamentem.
 • V říjnu 2018 panel IPCC vydal požadovanou zprávu, ve které prohlásil, že musíme mohutně snížit emise CO2 i za cenu osobních obětí a drsného snížení životní úrovně tak, abychom udrželi globální oteplování na 1,5 stupních Celsia.
 • V prosinci 2018 navštívila Greta OSN konferenci o klimatické změně v Polsku.
 • Po její návštěvě se náhle všude ve světě rozmnožily páteční klimatické stávky.

OSN si vychovává mnoho mladých lídrů a užitečných idiotů. 

V tomto roce se po celém světě uskutečnilo a uskuteční mnoho summitů a konferencí, na kterých levičáci a globalisté vymývají mládeži mozky:

 • UN Economic and Social Council (ECOSOC) Youth Forum v New Yorku (duben 9-10);
 • The UN Civil Society Conference building inclusive and sustainable cities and communities (srpen 26-28);
 • the Global Peace Summit Kurdistan 2019 (říjen 9-10);
 • the One Young World Youth Summit 2019 v Londýně (říjen 22-25);
 • the Young African Leaders Summit 2019 v Ghaně (prosinec 22-23);
 • the World Youth Forum 2019 v Egyptě (prosinec 14-17).

Komerční webové stránky jako youthop.com, entorm.com, afterschoolafrica.com a OSN webové stránky Inter-Agency Network on Youth Development (IANYD) lákají mladé lidi, aby cestovali do exotických míst, bavili se a cítili se důležití - že všechny výdaje jsou placené, se zpáteční letenkou, pozemní dopravou, ubytováním v hotelu a jídlem. 

Který středoškolský nebo vysokoškolský student by po takové příležitosti neskočil?

Nemůžeme se pak divit, že správně zpracovaní mladí lídři pak na povel zorganizují po celém světě např. páteční stávky, které nás mají přesvědčit o mohutné podpoře návrhům prezentovaným OSN panelem IPCC.

 • A všude po zeměkouli náhle propukají rozsáhlé požáry - na Sibiři, v Jižní Americe, v Kalifornii, v Austrálii ...
 • A do toho mediální alarmismus a propaganda a propaganda ...
 • A pak přijde na řadu ten připravovaný Globální kompakt pro životní prostředí, který v bodě 6 prohlašuje , že v případě hrozby nezvratných změn nebudou národy brát nedostatek vědeckých důkazů jako překážku k přijetí efektivních opatření. (zde)

Sama OSN si je tedy vědoma, že výblitky jejího panelu IPCC nejsou založeny na vědeckém podkladě.

...

Evropské národy se staly pokusnými králíky globalistů a nejen to. Zároveň jako rozvinuté a bohaté země financují celý ten cirkus. 

Velkou měrou financují samotnou OSN a dále financují prosazování globalistické OSN Agendy 2030 v jiných státech světa. Proto tak bolí odchod Británie.

OSN Agenda 2030 je příčinou, proč čelíme snahám o zlegalizování ilegální migrace, snahám o odzbrojení obyvatelstva, cenzuře a šmírování (pod záminkou boje proti terorismu, extrémismu atd.), snahám o zničení rodin a znormalizování úchylek, boji proti globálnímu oteplování, snahám o zavedení globálního zdravotnictví, které bude většinu problémů řešit vakcínami, zavádění tzv. chytrých měst s 5G sítěmi, snahám o vetření nikým nevolených neziskových organizací do demokratických rozhodovacích struktur atd. atd.

OSN převzalo ze zákona šaría zákaz kritiky islámu a přes bruselskou okupační správu ho vnutilo evropským národům. Ne nadarmo je největším hlasovacím blokem v OSN Organizace islámské spolupráce

Pokud by bylo v Radě bezpečnosti OSN zrušeno právo veta, což podporuje česká reprezentace, byly by islámu na globální úrovni zcela otevřeny dveře.

To je situace, ve které se dnes nacházíme.

17. listopad se přeměnil z připomínky boje za svobodu a suverenitu českého národa na oslavu vítězství sil českému národu nepřátelských. 

Na oslavu člověka, který byl jako disident podporován Němci a také nás Němcům předhodil. 

Na oslavu člověka, jehož rodina kolaborovala s nacisty, a byl jí proto zabaven majetek podle Benešových dekretů. 

Na oslavu člověka, který - ačkoli tvrdil, že o návrat svého majetku neusiluje - tyto dekrety jako první prolomil. 

Na oslavu člověka, který je symbolem našeho nového zotročení.

Vlastenectví, se kterým se kdysi čeští studenti statečně postavili německým okupantům, se nyní nazývá fašismem a totalita je nazývána liberální demokracií. 

Pluralita názorů je potlačována.

A dav, podobný tomu, který kdysi zdravil Hitlera, nyní zdraví jáhena ze Sudet a protestuje proti výsledkům svobodných voleb.


Maru